Du er her:

Naturvernpris for bredt lokalt engasjement og arbeid for å redde fjellreven


Prisvinner Olav Nyrønning og Janne Solli (DN)
Olav Nyrønning er tildelt Trøndersk Natur- og miljøpris for 2008. Prisen, som er på 10 000 kroner og et gedigent håndmalt diplom, ble overrakt under Naturvernforbundets høstmøte i Trondheim i dag av direktør Janne Solli i Direktoratet for naturforvaltning.
Trøndersk Natur- og miljøpris deles ut av Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag og Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag og er finansiert i sin helhet av Adresseavisen og Trønder-Avisa. Prisen, som tidligere het Midtnorsk Natur- og miljøpris, ble opprettet av Naturvernforbundet i Holtålen.

Den er tidligere tildelt fjelloppsynsmann Kåre Gullvik fra Kvikne, naturverner Per Flatberg fra Inderøya, gasskraftmotstander Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant Gunn Karin Gjul fra Ørland, reineier Idar Bransfjell fra Tydal og ”turistgründer” Ole Martin Dahle fra Flatanger. I fjor gikk prisen Børge Dahle fra Rennebu for hans mangeårige natur- og miljøvernarbeid.

Allsidig naturverninnsats
Årets prisvinner Olav Nyrønning (66) fra Ålen i Sør-Trøndelag har vært aktiv i lokalt naturvernarbeid i over 30 år. I Naturvernforbundet i Holtålen, som ble startet høsten 1979, har han engasjert seg på en rekke områder. Av disse nevnes skogrydding i Haltdalen gjennom flere år som et alternativ til sprøyting med glyfosat, internasjonal dugnadsleir for ungdom, innsats for opprettelse av nasjonalpark på Gauldalsvidda og arbeid for å stanse forurensningen til Gaula fra Kjøli og Killingdal gruver. Denne forurensningen gjorde at fisken var borte helt siden 1905.

Da gruvedriften ble nedlagt i 1986 ble det satt i gang tiltak for å stoppeforurensningene, og fisken er, som kjent, tilbake i nesten hele elva. En annen trussel mot Gaula var planer om kraftutbygging. Når Gaula i dag står fram som et av de få store vassdragene i landet som fortsatt er upåvirket av denne typen store inngrep, skyldes det i stor grad den kampen som prisvinneren og andre engasjerte naturvernere førte mot utbyggingsplanene.

Olav Nyrønning var med fra starten i villmarkskveldene i Ålen, som ble arrangert første gang i 1981 og som gjennom 20 år spredte et budskap om å ta vare på naturen. Villmarkskveldene ble en nasjonal begivenhet og fikk meget stor oppslutning.

Mange års arbeid for den utrydningstruede fjellreven
Naturvernforbundet i Holtålen opprettet allerede på 1980-tallet en gruppe som skulle bidra til å redde den utryddingstruede fjellreven. Olav Nyrønning har hele tiden vært en av ildsjelene i dette arbeidet. Hans store engasjement for å bevare fjellreven som et innslag i norsk fjellnatur er en særskilt grunn til at han nå er tildelt Trøndersk Natur- og miljøpris. Denne innsatsen er det derfor grunn til å vie ekstra oppmerksomhet.

Naturvernorganisasjonene i Rørosdistriktet arrangerte i 2001 og 2004 åpne møter om fjellreven Diss vakte betydelig interesse. Etter det siste møtet ble Naturvernforbundet i Holtålens fjellrevgruppe utvidet med representanter fra nabokommunene Røros, Tydal og Selbu.

Arbeidet dekket dermed hele høgfjellsområdet i Sør-Trøndelag som grenser mot Sverige. I de siste åra har fjellrevgruppa hatt et enestående godt samarbeid med Länsstyrelsen i Jämtland og deres feltarbeidere, som har gitt gruppa del i sine kunnskaper og erfaringer.

Fikk stipend
Sommeren 2004 ble det utført et stort registreringsarbeid i fjellområdet. Dette ga svært god oversikt over fjellrevens hilokaliteter. Høsten 2004 ble Naturvernforbundet i Holtålen og fjellrevgruppa tildelt et større stipend fra Finsefondet, og det ble satt i gang jakt på rødrev som fortrenger fjellreven fra sine områder.

Nå bærer Olav Nyrønnings utrettelige arbeid for fjellreven frukter. Under utsetting av fjellrevvalper i Sylan nylig, bidro han aktivt. Han medvirker også i et interregionalt prosjekt som etter planen skal gå over 3 år. Olav Nyrønning har holdt foredrag om fjellrevarbeidet på en rekke møter og seminarer, og han står sentralt i fjellrevmiljøet i Norge.

Fjellrevprosjektet startet på ”grunnplanet” som et biomangfoldprosjekt. Nå er det en del av den offentlige forvaltningsstrategien. Dette viser at det nytter, også for enkeltmennesker i sine lokalmiljøer, å engasjere seg i naturvernarbeidet.

Olav Nyrønning mottar det vakre diplomet i tre fra Janne Sollie, direktør i Direktoratet for naturforvaltning (DN)

DN-direkør Janne Sollie overrekker andre del av Trøndersk Natur- og miljøpris 2008, en sjekk på 10 000 kroner, til Olav Nyrønning

Prisvinneren Olav Nyrønning holder sin takketale

Prispengene, kr 10 000, er gitt av Adresseavisen og Trønder-Avisa.

Det vakre diplomet som sammen med pengene utgjør Trøndersk Natur- og miljøpris 2008.

Mads Løkeland fra Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag redegjør for forslaget om kystnasjonalparker og trusler mot kystnaturen

Ola Huke fra fylkestinget i Sør-Trøndelag orienterer om bakgrunnen for fylkestingets vedtak om å arbeide videre med planene om kystnasjonalparker

Seniorrådgiver Jan Erik Andersen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag holdt innlegg om hva slags verneprosesser som kan være aktuelle, forutsatt at det kommer et politisk vedtak om å sette i gang arbeidet med kystnasjonalparker