Du er her:

Reagerer mot bruk av snøscooter ved jervefelling

Norges Naturvernforbund stiller seg kritisk til at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for fjerde gang på under et år gir tillatelse til å bruke snøscooter i samband med ferske tillatelser til skadefelling av jerv. - Vi kan ikke forstå annet enn at dette er i strid med forvaltningsforskriften for rovvilt, sier seniorrådgiver Thor Midteng.
- I forskriften står det at det i spesielle tilfeller kan være behov for å ta i bruk andre virkemidler under uttak. Fylkesmannen gis i denne sammenheng myndighet til å tillate snøscooter. Men dette skal bare skje unntaksvis, og kun i områder med svært store jerveskader, presiserer Midteng.

- Nå gir altså fylkesmannen seg selv dispensasjon fra Viltlovens § 21 om forbud mot bruk av motordrevet framkomstmiddel under jakt. Da er det all grunn til å spørre om de ”spesielle tilfellene” begynner å bli for vanlige og om unntakene etter hvert blir regelen. Denne utviklingen bekymrer Norges Naturvernforbund. Den burde også bekymre Fylkesmannen, og vi ser fram til å få kommentarer derfra til dette, avslutter Thor Midteng.

Norges Naturvernforbunds brev til Fylkesmannen er gjengitt i sin helhet nedenfor.

Noen tidligere sak om jerv:
21.10.2006 Full seier for Norges Naturvernforbund: Vedtak om skuddpremie på jerv må omgjøres
29.09.2006 Må gi jerven større spillerom
20.09.2006 Sauen og jerven
07.04.2006 Bjørnøy må stanse jakt på jerv som ligger i hi

- Ja, dette er en viktig sak. Jeg vil gjerne vite mer om hvordan jeg kan bli medlem og på annen måte støtte Naturvernforbundets arbeid

Norges Naturvernforbunds brev til Fylkesmannen:

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
postmottak@fmnt.no

Oslo, 26. januar 2007


Bruk av snøscooter ved skadefellingstillatelser på jerv

Norges Naturvernforbund reagerer på fylkesmannens tillatelser til bruk av snøscooter i samband med de to gitte skadefellingstillatelsene på jerv – begge datert 24.januar med iverksettelse 25. og 26. januar. (Den umiddelbare iverksettelse umuliggjør for øvrig en reell eventuell klagebehandling).

Den første tillatelsen gjaldt som kjent forsøk på uttak av 2 jerv i deler av Verdal, Levanger, Stjørdal og Meråker kommuner, den andre 2 jerv i deler av Namsskogan, Høylandet og Grong kommuner.

I rovvilt-forvaltningsforskriftens § 9, som fylkesmannen henviser til, heter det bl.a. at ”det skal legges vekt på føringene i regional forvaltningsplan.”

På side 27 i den vedtatte forvaltningsplanen heter det som kjent at:

I kroniske skadeområder, der en ikke lykkes med uttak av skadegjørende individ gjennom skademotivert lisensfelling, kan det i spesielle tilfeller være behov for å ta i bruk andre/flere virkemidler under uttak. Fylkesmennene bør i tilfeller få delegert myndighet til å tillate snøscooter under skadefelling av jerv. Dette skal i så fall kun skje unntaksvis, og kun i områder med svært store jerveskader.” (vår utheving).

Vi registrerer at det nå er 4. gangen på kort tid (2 ganger i februar i fjor og 2 ganger nå) at fylkesmannen gir seg selv dispensasjon fra Viltlovens § 21 om forbud mot bruk av motordrevet fremkomstmiddel under jakt. I lys av de klare og strenge krav i forvaltningsplanen, er det naturlig å spørre om de spesielle tilfellene begynner å bli for vanlige og om unntakene etter hvert blir regelen. Vi vet også av erfaring at hvis man ikke lykkes med verken lisensfelling eller skadefelling, kommer krav om hiuttak.

Denne utviklingen bekymrer Norges Naturvernforbund og den burde også bekymre fylkesmannen. Vi er ikke i mot en godt begrunnet lisensfelling, men vi mener at lisensfellingen må effektiviseres gjennom en bedre opplæring og motivasjon blant jegerne, slik at vi kan unngå denne utglidningen vi nå er vitne til. Dessuten vil vi hevde det fortsatt er mye ugjort hva gjelder forebyggende tiltak. Det blir for lettvint, slik fylkesmannen gjør i sin grunngiving, å peke på ” tilsynelatende liten virkning av de forebyggende tiltak som er iverksatt.”

Vi ville sette pris på en kommentar fra fylkesmannen på denne vår ”bekymringsmelding.”

Med vennlig hilsen

Norges Naturvernforbund

Thor Midteng (s)

Rådgiver

Gjenpart sendt: Direktoratet for Naturforvaltning