Du er her:

2 april 2008: Uttalelse til Energi og miljøplan for Verdal kommune

Naturvernforbundet i Verdal har kommet med en rekke kommentarer til den nye energi og miljøplanen for Verdal kommune. Uttalelsen kan leses i sin helhet under.

Naturvernforbundet i Verdal, Gamle Kjæran 9, 7650 Verdal

Verdal, 28.mars 2008

Verdal kommune

Teknisk drift

Postboks 24

7651 Verdal

Energi og miljøplan for Verdal kommune

Uttalelse

Det vises til Energi- og Miljøplan utarbeidet av Verdal kommune i samarbeid med Anders Overrein AS, datert oktober 2007.

Naturvernforbundet i Verdal ønsker med dette å gi sin uttalelse til denne plana. Vi beklager at vi ikke har vært klar over utlegging til offentlig ettersyn før vi tilfeldigvis kom over denne på kommunens hjemmeside. For senere anledninger ber vi om å bli orientert direkte når slike store planer, som berører de interessene vi ønsker å ivareta, legges ut til offentlig ettersyn.

Som angitt i plana har kommunen et stort ansvar i forhold til energibruk, miljø- og klimabelastning i kommunen igjennom sin rolle som eier / leier av mye bygningsmasse, stor utbygger, planmyndighet, næringsutvikler, samt stor tjenesteleverandør og arbeidsgiver.

Vi slutter oss til formålet med plana om å påvirke politisk tenkesett i retning av bærekraftig utvikling. Vi mener det her både er et stort behov, og et stort potensiale.

Plana har stort fokus på energi. Fokuset på miljø og globale klimakonsekvenser virker imidlertid noe underordnet energiaspektet. Vi mener klima klart burde vært betont sterkere, og at plana burde hatt betegnelsen ”Klima-og energiplan for Verdal kommune”. Kommunen har jo for øvrig, for en god del år siden, utarbeidet en Miljøplan med helt annen vinkling enn foreliggende plan. Denne gamle plana hadde også klart fortjent revisjon og oppdatering. Det beste hadde selvsagt vært om en kunne fått en helhetlig ”Klima-, energi- og miljøplan”.

I foreliggende plan er det stort fokus på kommunale bygg. Her synes vi plana har en god vinkling som vi støtter opp om. Overgang til vannbåren varme for kommunale bygg, kartlegging av alle anlegg for vannbåren varme, vurdering av varmepumper/ bioenergi / fjernvarme er riktig miljø- og klimamessig, og trolig også økonomisk. Det spesielle i nedre deler av Verdal er at en har store mengder løsmasse, delvis av sand / grus som er mettet med grunnvann. Å benytte disse grunnvannsressursene til varme vha varmepumper er så langt vi kan se ikke utprøvd i særlig grad, og det er heller ikke nevnt i plana. Fjernvarme basert på overskuddsvarme fra den betydelige industrien på Ørin er også en stor mulighet.

Plana har for øvrig en stor mangel i og med at den ikke i det hele tatt berører de store CO2- utslippene som kalksteinsvirksomheten medfører lokalt og globalt, og mulig utvikling for disse utslippene framover. Det spesielle ved kalksteinen i Tromsdalen er at den egner seg svært godt for brenning. Ved brenning frigjøres bortimot 50 vektprosent CO2 direkte til atmosfæren. Bare NorFraKalks 1. ovn slipper årlig ut ca 245 tusen tonn CO2 til atmosfæren. Det er argumentert med at dette gjenvinnes senere i foredlingsprosessen, noe som ikke er riktig. Utslippet er altså et netto utslipp. Dersom den brente kalken i stedet benyttes til sement vil omkring en tredjepart av mengden CO2 som er forbrent gjenvinnes i herdingsprosessen for betong, men også her vil altså netto utslipp kunne bli svært stort.

Ut fra dette savner vi en problematisering av de store miljø- og klimautfordringene som utvinning av kalksteinen i Tromsdalen medfører. I størrelse har jo disse utslippene en helt annen dimensjon enn de utslippene som behandles i plana.

Vi mener også plana burde vært mer offensiv i forhold til transport. Trasé for to-spors jernbane igjennom kommunen bør avklares ved rullering av kommuneplan. Det bør vurderes innføring av lokal bensinavgift for finansiering av bedre kollektive tilbud. Når det gjelder kommunens egentransport bør det være krav til 0-utslippsbiler, det vil si elektriske biler, hydrogenbiler eller biler med 100 % biodrivstoff, der slike alternativ finnes. Vi støtter planas forslag om at det ved alle kommunale flyreiser skal kjøpes CO2 – kvote.

Det bør bli enda mer utbygging av gode gang- og sykkelveger. Gang- og sykkelveger til industriområdet på Ørin for eksempel er alt for dårlig. Gang- og sykkelforbindelse til Vuku og til Inndal bør også kunne gjennomføres.

Det må kreves klarlegging og vurdering av miljøkonsekvenser ved all arealplanlegging / lokaliseringer / nyetableringer i kommunen.

En energi- og miljøplan er etter vår mening ikke fullstendig uten at den inneholder en full oversikt over utslipp av klimagasser innenfor kommunens grenser, samt en målsetting til hva dette utslippsnivået skal være på i framtida. Vi forutsetter at dette kommer inn i endelig plan.

Når det gjelder målsetting om reduksjoner mener vi kommunen minst må ha som mål å nå de nasjonale mål om reduksjon av klimagasser, ved de angitte årstall.

Vi håper ellers på en god dialog og et godt samarbeid med Verdal kommune i videre arbeid med denne plana, samt årlige rulleringer framover.

Med vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Verdal

v/ Gunnar Gustad, leder