Du er her:

Grønt lys for uansvarlig torskeoppdrett

- Det er direkte oppsiktsvekkende at Fiskeridirektoratet velger å overse alle faglige advarsler og gi tillatelse til å drive torskeoppdrett i Trondheimsfjorden, sier Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund. Han mener Fiskeridirektoratet sier ja mot bedre vitende.

Det er Tordenskjold Cod Farm AS som har fått tillatelse til å drive oppdrett av torsk i Trondheimsfjorden – en tillatelse Norges Naturvernforbund mener må inndras umiddelbart.

- Vi er forundret over at Fiskeridirektoratet ensidig tar hensyn til næringsinteressene, mens tunge faglige innspill ikke blir hørt sier Haltbrekken. Både Direktoratet for naturforvaltning (DN), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Fylkesmannsetatene i Nord- og Sør-Trøndelag har stilt seg negative til å gi konsesjon. I tillegg har Veterinærinstituttet rettet kritikk mot mangelfulle utredninger om forhold knyttet til fiskehelse.

- Trondheimsfjorden, som har status som nasjonal laksefjord, er feil sted for forsøksvirksomhet for torskeoppdrett, sier Haltbrekken som mener det bør være en selvfølge at Fiskeridirektoratet lytter til advarslene fra fagfolk når de er så samstemte:

- Fiskeridirektoratet tar ikke tilstrekkelig hensyn til ny kunnskap om oppdrett av marin fisk. De har ikke dekning for sin fortolkning av at oppdrett av torsk i de omsøkte lokalitetene er forenlig med fjordens status som nasjonal laksefjord.

Hjelp oss å påvirke - bli medlem!

9.5.2008 Naturvernforbundets klage på Fiskeridirektoratets vedtak

Naturvernforbundets høringsuttalelse fra 2007: Oppdrett av torsk i Trondheimsfjorden - forslag til utredningsprogram

Flere nyheter om fiskeoppdrett: 21.05.2008 Norsk fiskeoppdrett truer canadisk villaks 16.05.2008 Sterke anklager fra Canada og Chile mot norskeid fiskeoppdrett