Du er her:

Naturvernforbundet krev om regional plan for vindkraft


Ill.foto: Kåre Olerud, Norges Naturvernforbund
Naturvernforbundet har laga ei samla oversikt over planlagte vindkraftanlegg i dei tre fylka i Midt-Noreg. Resultatet er skremmande. Nesten alle anlegga er plasserte i inngrepsfrie naturområde og vil gi eit direkte tap av 550 km2 av verdfulle areal. I tillegg kjem arealtap ved framføring av kraftliner. I heile Danmark er det installert 3100 MW vindkraft. Berre i Midt- Noreg, er det planlagt omlag 2,5 gongar så mykje, viser oversikta. Eit brev om saka er på veg til miljø- og utviklingsministeren.
Det er fylkeslaga til Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag som har gått saman om å åtvare miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. I brevet ber Naturvernforbundet om at Miljøverndepartementet grip inn og gjev pålegg om at det blir utvikla ein felles, regional plan for vindkraft. De tre laga krev også at vidare behandling av vindkraftanlegg i regionen blir stilt i bero til ein slik plan er utarbeidd.

Både naturmessig, teknisk i forhold til utbygging av vindkraft og sett i samanheng med at regionen er i "same båt" når det gjeld energiforsyning, er det svært naturleg å sjå planane for vindkraftutbygging i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal i samanheng. Naturvernforbundet i dei tre fylka har tidlegare samarbeidd om å presentere løysingar når det gjeld kraftforsyninga i Midt-Noreg.

Naturvernforbundet har samanstilt planlagte vindkraftanlegg i ei oversikt. Denne er sendt saman med brevet til miljø- og utviklingsministeren. Nesten alle vindkraftanlegga er foreslått plasserte i inngrepsfrie naturområde, noko som er i ferd med å bli sjeldent langs kysten av Midt-Noreg. Desse områda er det difor er spesielt viktig å ta vare på. Vindkraftplanane som er kjente, vil gi eit direkte tap av 550 km2 inngrepsfritt naturområde. I tillegg kjem det som går tapt ved framføring av kraftliner for å kople anlegga til sentralnettet. Stortinget ønskjer å stoppe tapet av biologisk mangfald innan 2010. Då må tapet av inngrepsfrie område stoppast.

Sør-Trøndelag fylkeskommune arbeider med å få på plass ein fylkesdelplan for vindkraft og ønskjer at planen skal vera regional. Problemet er at foreløpig ønskjer verken Nord-Trøndelag eller Møre og Romsdal å delta i utviklinga av ein slik regional, forpliktande plan for vindkraft.

Naturvernforbundet ber difor Miljøverndepartementet påleggje fylkeskommunane / fylkesmennene i Midt-Noreg å utvikla ein felles, regional fylkesdelplan for vindkraft for dei tre fylka.

Naturvernforbundet ber også om at vidare behandling av vindkraftanlegg med tilhøyrande kraftliner i regionen blir stilt i bero i påvente av ein regional plan for vindkraft.

Kontaktpersonar i dei tre fylkeslaga til Naturvernforbundet:

- Øystein Folden
Leiar av Naturvernforbundet i Møre og Romsdal Telefon 918 12 542

- Per Flatberg Leiar av Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag Telefon 905 15 046

- Mads Løkeland Leiar av Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag Telefon 950 56 726

Les brevet til Miljøverndepartementet

Se oversikt: Tap av inngrepsfrie område i Midt-Noreg på grunn av vindkraft ("Vindkraft i Midt-Noreg. Meldte, søkte, igangverande og planlagde vindkraftanlegg i Trøndelag og Møre og Romsdal".)

Klikk her for å lese oppslag om denne saka med fleire nyttige lenkjer til vindkraftrelatert stoff frå Naturvernforbundet!