Du er her:

Vindkraftmøte på Steinkjer

Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag avholdt søndag 20. januar et møte på Quality Hotel Steinkjer, der man sammen med Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, representanter for reindriftsnæringa, Norsk Ornitologisk Forening, Forum for Flatanger, aksjonen Vern Fosen m.fl. diskuterte situasjonen rundt de mange planene om vindkraftutbygging på Fosen. Man tok også konkret opp Statnetts søknad til ny 420 kV kraftlinje mellom Namsos og Roan.
Møtet ble holdt i en meget konstruktiv tone, der man både gikk gjennom en del av de faktiske forhold rundt vindkraftutbyggingene og også fikk luftet synspunkter på temaet seg i mellom. Det hersket allmenn bekymring blant deltagerne om at nedbyggingen av kyst- og fjellnaturen på Fosen nå ville bli omfattende, dersom en del av planene settes ut i livet.

Særlig uttrykte reindriftsnæringen bekymring for situasjonen for reineierne med de mange vindkraftplanene som nå foreligger. Kombinert med næringens utfordringer på områder som hytteutbygginger, veianlegg og rovdyrproblematikk, oppleves dette som en belastning for mange reineiere.

Aksjonen Vern Fosen, som driver nettstedet vernfosen.org, uttrykte også bekymring for tapet av naturområder som nå kan bli realiteten over store deler av Fosen. Aksjonen har tatt initiativet til en underskriftskampanje på sitt nettsted, som i løpet av få dager har kommet opp i over 1100 underskrifter.

Nedenfor finnes kopier av presentasjoner som ble holdt på møtet, og etter hvert vil det også komme en felles uttalelse fra møtet som legges ut på denne siden.