Du er her:

Fylkesmannen godtar bygging av Salmarkveien

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har 25.september avgitt uttalelse om den omstridte Salmarkveien i Fosnes. Fylkesmannen har ikke avgjørende innvendinger mot at veien bygges som omsøkt. Naturvernforbundet beklager dette sterkt og mener at Fylkesmannen ikke tar nasjonale miljømålsettinger på alvor.

Den omsøkte skogsbilveien vil medføre inngrep i INON-områder på tils. 16.8 kvadratkilometer, derav bortfall av 5.2 kvadratkilometer ”Villmarksområder”, som er det største bortfall av slike områder de senere år.

Det er et omforent samfunnsmål fastslått gjennom flere stortingsmeldinger å bevare de siste INON-områdene, og dette har Fylkesmannen sett bort fra. Skogsbilveien er uforenlig med nasjonale miljømålsettinger


Dette er en oppsiktsvekkende og nitrist uttalelse fra Fylkesmannen, sier fylkesleder Per Flatberg.

Fylkeslaget sendte i januar 2009 en sterk anmodning til Fylkesmannen om ikke å tilrå veiprosjektet. Det ble der også vist til brevet som fylkeslagene i Nord-og Sør-Trøndelag sendte til alle kommuner i Trøndelagsfylkene, samt fylkesmennnene og fylkeskommunene om å stanse tapet av inngrepsfrie områder.

Fylkesmannens uttalelse er ikke å anse som vedtak. Det er miljø- og landbruksforvaltninga i Midtre Namdal og kommunen, som vil fatte vedtak i saken.

Dersom søknaden blir imøtekommet, vil Naturvernforbundet garantert påklage vedtaket, sier Per Flatberg