Du er her:

Klimademonstrasjon

12 desember vil det være klimaaksjoner over hele verden og WWF Midt-Norge og Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag ønsker å mobilisere befolkningen i Trondheim til å vise engasjement og stemme for klima.
12. desember er vi midt i klimaforhandlingene i København, der alle verdens ledere møtes for å beslutte hvordan verden skal forholde seg til klimaendringene. Vi har nå kun 5-10 år på å finne en ny global løsning, og vi har ikke tid til å vente på tilbakeholdne forhandlere og politikere. En samlet miljøbevegelse advarer verdens ledere mot å senke ambisjonsnivået nå i de siste ukene før klimatoppmøtet. Lederne må forsikre seg om at diplomatene holder fast ved at en bindende global klimaavtale fortsatt er målet for forhandlingene i København.

Vi ønsker å ha en fredelig demonstrasjon. Det vil bli mulig for dere at ta med deres plakater, banner etc så lenge de går på linje med våres mål for forhandlingene. Se under for hva vi mener er nødvendig for å få til en effektiv, robust, vitenskaplig basert, juridisk bindende og rettferdig klimaavtale i København.
Rent praktiskt så vil vi mötes opp kl 13 inne i byn. Pga av julemarkned har vi ikke fått klart enå akkurat hvor men det blir sannsynligvis mitt på Nordre.

Vedlagt følger WWF sine 10 trinn mot suksess i København:
1. Landene må opprette et juridisk bindende rammeverk som tar opp i seg en endret Kyoto-avtale og en ny København-avtale. Avtalen må sikre at land, kulturer og økosystemer overlever og den må bane vei for lavkarbonøkonomien.
2. Globale utslipp må nå toppunktet innen 2017 for å holde den globale oppvarmingen godt under fareterskelen på 2 °C, og så få oppvarmingen tilbake til under 1,5 °C så snart som mulig.
3. Industrialiserte land må forplikte seg til å redusere sine utslipp med 40 % innen 2020 sammenlignet med 1990-nivået.
4. Utviklingsland må si seg villige til å gjennomføre betydelige tiltak slik at utslippene blir minst 30 prosent lavere enn 'Business-As-Usual'-nivået innen 2020.
5. Skogødeleggelse må reduseres med tre fjerdedeler (75 %) innen 2020, og hensyn til urfolk og lokalsamfunnenes rettigheter må ivaretas.
6. Et rammeverk for umiddelbare klimatilpasningstiltak inkludert forsikring og erstatning må settes på plass, spesielt for sårbare land og økosystemer.
7. Offentlig finansiering i størrelsesorden USD 160 milliarder kroner per år må gis til utviklingsland for tilpasning og skadebegrensende tiltak gjennom nyskapende finansieringskilder.
8. En mekanisme må settes opp for å styrke teknologisamarbeid om forskning, utvikling og spredning av lavkarboninnovasjon og klimarobust teknologi.
9. En ny institusjonell ordning under Klimakonvensjonen må gi mulighet for koordinering, gjennomføring og finansiering av klimaavtalen på en gjennomsiktig og demokratisk måte.
10. Partene må bli enige om gjennomsiktige og sammenlignbare standarder for karbonmarkeder, bruk av skog og land, skadebegrensning og klimaregnskap, og bli enige om måter å begrense internasjonal luftfart og utslipp fra skipsfart på.