Du er her:

Kystnasjonalparker i Sør-Trøndelag

Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag har i flere år arbeidet for en kystnasjonalpark. Vi har blant annet oppfordret miljøministeren om å videreføre arbeidet med verneområder til naturen lags kysten.

Til stor del er det fjellområder som har blitt vernet i form av nasjonalparker, mens andre områder har blitt nedprioritert. Dette ser vi blant annet når det gjelder skogvern, hvor både Sverige og Finland har vært langt foran oss. Vi har ikke heller hatt noen marine verneområder frem til åpningen av Ytre Hvaler nasjonalpark denne høsten. Ikke heller kystlinjen har vært i fokus når verneområder skal utses. Dette til tross for at Norge er et langstrakt land med lang kyst som er verdensberømt og trekker turister. Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag har i flere år arbeidet for å få i stand en nasjonalpark hvor man ser på helheten mellom kystlinjen og naturen lengre inne på land. Kystnasjonalparker må til om ikke kommende generasjoner kun skal se en kystlinje med veier, hus og vindkraftparker.
Å få til nasjonalparker langs kysten haster. Mange vindkraftprosjekter er på gang i fylke vårt. Naturvernforbundet er for fornybar energi, men kun om den ikke ødelegger den naturen som vi har igjen i Norge. Flere konsesjoner om vindkraftparker har blitt søkt om i områder som kunne blitt aktuelle som kystnasjonalparker. Veier, kraftlinjer og fiskeoppdrett legger også press på urørt natur. Å få til en utredning om hvor det skulle kunne bli aktuelt med kystnasjonalparker må skje snarest mulig. Hvis ikke risikerer vi å ha svært få områder igjen med urørt natur fra kyst til fjell.
Når Erik Solheim besøkte Naturvernforbundets landsmøte i august ga Mads Løkeland fra Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag et bilde av Heimsfjellet som kunne bli aktuelt som første nasjonalpark som går fra kyst til fjell. Med bildet fulgte en oppfordring om å sette i gang arbeidet med nasjonalparker langs kysten. Dette var første gang miljøministeren hørte om dette begrepet kystnasjonalpark. I vårt arbeid for å verne kysten har vi fått støtte fra fylkestinget i Sør-Trøndelag som besluttet på fylkestinget 30.09.2009 å starte samarbeid med naturvernorganisasjoner, næringsliv og kommuner for å åpne en kystnasjonalpark i fylket. Dette var et stort steg i riktig retning, men det gjenstår enda mye før vi har en kystnasjonalpark i fylket.
Anser du også at det er viktig å bevare naturen fra kyst til fjell? Ta kontakt med Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag for å høre mer om hvordan du kan bidra i arbeidet for å få kystnasjonalparker i Sør-Trøndelag.

Heimsfjellet mot Snillfjorden

Tur på Heimsfjellet