Du er her:

Naturvernforbundet klager på gaupekvoten

Fylkeslagene i region 6 er samlet i en klage mot gaupekvoten. Rovviltnemnda har vedtatt en politisk beslutning med en kvote som er mye høyere enn hva sekretariatet har gitt råd om.
Naturvernforbundets fylkeslag i region 6 klager vedtaket i Rovviltnemnda om gaupekvote for 2010 inn for Miljøverndepartementet.
Naturvernforbundet mener på faglig grunnlag at det er satt for høy totalkvote og hunndyrkvote i flere av kvotejaktområdene.

Sekretariatet foreslo en høy kvote på 38 gauper fra jaktstart 1.februar 2010, derav maksimalt 23 voksne hunngauper, og med en reservekvote på inntil 7 dyr.
Rovviltnemnda økte kvoten til 55 gauper fra jaktstart, derav 29 voksne hunngauper, og med en reservekvote på inntil 10 dyr.

Naturvernforbundet mener at rovviltnemnda ikke har gitt tilstrekkelig begrunnelse for denne dramatiske økningen i kvoten i forhold til sekretariatets forslag og beklager at nemnda igjen driver politisk forvaltning og ikke en biologisk og faglig forvaltning. Det er særlig alvorlig med en å høy hunndyrkvote ut fra at det det i 2009 har vært en høy andel av felte/døde reproduserende hunndyr i Nord-Trøndelag.
Etter Naturvernforbundets mening bryter Nemnda i sitt vedtak med flere paragrafer i Naturmangfoldloven.

Fylkeslagene godtar i hovedsak sekretariatets forslag selv om det innebærer en høy kvote. De støtter at uttaket av gauper i størst mulig grad må skje i de områder som har de største gaupeskader på sau og rein, og at det må foretas en gjennomgang av kvotejaktområdene.
Naturvernforbundet støtter at det tas særskilt hensyn til reindrifta pga tapssituasjonen der.