Du er her:

Trøndersk Natur-og miljøpris tildelt Derås og Jåma


Kjell M. Derås og Arvid Jåma
Kjell M. Derås og Arvid Jåma ble på søndag tildelt Trøndersk Natur-og miljøpris for 2009. Prisen som er på 10 000 kroner og et gedigent håndmalt diplom, ble overrakt under Naturvernforbundets høstmøte i Trondheim av sjefredaktør Arve Løberg i Trønder-Avisa.

De har gjennom sitt mangeårig arbeid og engasjement, og sin alliansebygging gjort en stor innsats for natur-og miljøvernarbeidet lokalt og nasjonalt, og for økt forståelse for samiske forhold. Det er deres unike samarbeid, koblingen mellom ivaretaking av miljø og samisk kultur, som er hovedbegrunnelsen fra juryen for tildelingen.
(Teksten fortsetter under bildet)

Bakgrunnen til prisvinnerne
Kjell M Derås (56) er født på Namdalseidet og har siden 1978 bodd på Levanger, der han i 1989 stiftet Skuggsjå as, og som han fortsatt er daglig leder for. Skuggsjå har hatt en rekke prosjekter hvor det er sterk sammenheng mellom natur og samisk virksomhet, og også andre produksjoner. Han har siden 2001 ledet Naturvernforbundets arbeid for å redde fjellreven, og Skuggsjå har hovedansvaret for nettsida www.fjellrev.no.

Han var leder i Naturvernforbundets lokallag i Levanger fra 1994-2006, der utgivelse av Levangerkalenderen har vært viktig for å spre naturglede- og kunnskap, likedan ungdomsgruppa ”Nøkk og nerd”. Siden 2005 har han representert Nord-Trøndelag i landsstyret i Norges Naturvernforbund Han har også i mange år jobbet aktivt med å legge til rette for økoturisme, bl.a. gjennom Frolfjellprosjektet.

Videre var Derås en sentral person i ”Trygg Mat-TV-aksjonen i 1996, som var en bred allianse med flere tusen deltakere, og et mobilt Trygg Mat-hus.

Kjell M. Derås ble tidlig miljøaktivist. Han var aktiv i Samarbeidsgruppene for natur- og miljøvern (snm), engasjerte seg i Forrakampen og var en av lederne i Stilla og Detsika i kampen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget.

En vesentlig begrunnelse for å tildele han natur-og miljøprisen nå er hans engasjement i kampen mot skytefeltet på Nord-Fosen. Folkeaksjonen mot skytefeltet, som ble dannet i 1977 og der Derås og Arvid Jåma satt i ledelsen, var en historisk allianse mellom miljøvernere og samer. Det ble organisert en bred folkelig motstand mot skytefeltet og for vern av felles natur bl.a. gjennom Nord-Fosenmarsjen med mer enn 700 deltakere.

Motstanden førte til at skytefeltplanene ble lagt bort, og dermed var Derås og Jåma med på å legge grunnlaget for at ordførerne på Nord-Fosen høsten 2009 kunne presentere forslaget om opprettelse av Dåapma nasjonalpark. En historisk snuoperasjon var gjennomført.

Arvid Jåma (60) er født og oppvokst i det sørsamiske reindriftsmiljøet i Fovsen Njaarke (Fosen reinbeitedistrikt) Han fikk sin første rein i dåpsgave og har drevet egen selvstendig reindrift fra 18-årsalderen. Ved siden av den daglige reindrifta har han vært og er engasjert i reindriftsfaglig og næringspolitisk arbeid både lokalt og sentralt. Utenom reindrifta har han vært mye engasjert i samepolitiske-, kulturelle og historiske forhold.

Helt siden 1967 har Arvid Jåma nærmest sammenhengende vært medlem av offentlige råd og organer, og han har vært engasjert eller jobbet innenfor et vidt spekter når det gjelder samiske forhold. Han har bl.a. vært medlem av Norsk og Nordisk Sameråd, styremedlem i Norske Reindriftsamers landsforbund (NRL) og Nord-Trøndelag reinsamelag (NTR) og fra tidlig på 70-tallet over lengre perioder vært leder av Fosen Njaarke.

Jåma er en ivrig forsker i samiske slektsforhold og historie innen Fovsen Njaarke og ellers i det sørsamiske miljøet Han har vært leder/bestyrer ved Samien Sitje, de sørsamiske samlinger i Snåsa i 2 perioder.

Arvid Jåma har vært og er en sentral person i arbeidet for sikre reindriftas framtid på Fosen og har arbeidet med en rekke arealforvaltningsaker opp gjennom årene og er nå sterkt engasjert i motstanden mot vindparker- og kraftlinjer som truer reindrifta, en konflikt som nå også bringes inn for ILO. I disse sakene er det en bred allianse mellom naturvernere og de samiske interesser på samme måte som det var i kampen mot skytefeltet. Jåma var, som beskrevet under omtalen av Derås overfor, også sentral i skytefeltsaken.

Mange god kandidater til årets pris:
Blant de innkomne forslag nominerte juryen 3 kandidater:

- Kjartan Trana, Namsos: Gjennom sin formidling av natur-og miljøopplevelser og naturvernholdninger har han gjennom mange år vært en viktig bidragsyter, sist i boka om Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparker”Blå fjell og gyldne drømmer.”

- Drageid Leirskole ved Ingolv Dørum, Osen:

Leirskolen på Drageid har for mange skoleelever i Nord- og Sør-Trøndelag vært det første møtet med den ekte naturen og på Drageid opplevd naturgleder, strabaser, klatring, fisking og kultur. Ingolv Dørum har formidlet dette på en unik måte gjennom sin ideologi og sine naturkunnskaper.

Om Trøndersk Natur-og miljøpris og tidligere vinnere:
Prisen deles ut av Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag og Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag og er finansiert av Adresseavisen og Trønder-Avisa. Prisen, som tidligere het Midt-Norsk Natur-og miljøpris , ble i sin tid opprettet av Naturvernforbundet i Holtålen.

Den er tidligere tildelt fjellomsynsmann Kåre Gullvik fra Kvikne, naturverner Per Flatberg fra Inderøy, nåværende leder i Naturvenforbundet Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant Gunn Karin Gjuul fra Ørland, reineier Idar Bransfjell fra Brekken, reiselivsgründer Ole Martin Dahle fra Flatanger. I 2007 gikk prisen til Børge Dahle fra Rennebu for hans mangeårige engasjement i natur-og miljøarbeid og i fjor til Olav Nyrønning, Holtålen for bredt lokalt engasjement og arbeidet for å redde fjellreven.

Omtale av utdelingen i media:

Kjell M. Derås (til v.) og Arvid Jåma ble på søndag tildelt Trøndersk Natur-og miljøpris for 2009. Se flere bilder nederst på siden.

Sjefredaktør Arve Løberg i Trønder-Avisa delte ut prisen.

Marit Lorvik holdt foredrag om marine verneområder.