Naturvernforbundet anmelder skogsdrift

I anmeldelsen er det dokumentert brudd på skogloven, forskrift om bærekraftig skogbruk, vannressursloven og naturmangfoldloven.

Etter omfattende undersøkelser, befaringer og skriftlige klager har Naturvernforbundet levert anmeldelse av ansvarlige for skogsdrift i Røsdalen i Orkland kommune.

Det hogges mye i Trøndelag, og Naturvernforbundet ser mange brudd på lovverk og forskrifter. Omtrent 90 % av hogst i Norge er flatehogst. Det er helt nødvendig at de som har ansvar for skogsdrift gjennomfører drifta slik lover og regelverk pålegger dem. Dette har også Statsforvalteren i Trøndelag påpekt i svarbrev der de påpeker at trøndersk skogbruk må bli bedre på klima- og miljøhensyn. Naturvernforbundet mener oppfølging av denne saken er svært viktig for å oppnå et mer bærekraftig norsk skogbruk.

— Vi reagerte spesielt sterkt på at det er utført snauhogst i flere nøkkelbiotoper, bygget ulovlig driftsvei gjennom en av nøkkelbiotopene og utført hogst av kantsone langs vassdrag med permanent vassføring, sier Magne Vågsland, leder i Naturvernforbundet i Trøndelag, i en kommentar.

Hele anmeldelsen (Unntatt privatpersoner, selskaper og etater i kopi) kan leses her.

Ødeleggelser ved utfrakting av tømmer
Tung transport av tømmer skal unngås på våt og frostfri mark. Slik transport gir store skader som ikke lett kan repareres.