Bekymringsmelding om hogst i Selbu

I et brev til Selbu kommune, Nortømmer og Opplysningsvesenets fond (grunneier) dokumenterer Naturvernforbundet en rekke kritikkverdige forhold.

Vinteren 2021 til 2022 ble det foretatt hogst i et området kalt Vekta i Selbu kommune. I et brev til Selbu kommune, Nortømmer og Opplysningsvesenets fond (grunneier) dokumentert Naturvernforbundet en rekke kritikkverdige forhold.

Skogen det er snakk om er eid av Opplysningsvesenets fond. Området har fjellskogpreg, bestående stort sett gran, med en god del innslag av lauvskog og furu. Det er mange små og store myrer med diffuse overganger til fastmark. Elver og bekker av ulike størrelser renner gjennom området.

Naturvernforbundet reagerer på:

1. Snauhogst av kantsone langs bekk, innenfor vernskogen.

2. Snauhogst av kantsoner mot myr.

3. Dype kjørespor og erosjon, både ved myr og i andre områder.

Stokklagt trasè på ca 60 m over en myr. Stokkleggingen sparer myra for erosjon, men er likevel et vesentlig inngrep i landskapet og myra. Vi setter spørsmål ved om dette hadde vært nødvendig dersom transporten hadde blitt gjort på frossen og/eller godt snødekt mark.
Traséen er her svært gjørmete. Gjørme renner ut nede til venstre
Snauhogst av ca. 300 m kantsone mot myr. Bildet viser snauhogsten og dype kjørespor i myra.

Dessverre gir både skoglovens bærekraftforskrift og PEFC-standarden for mange muligheter for tolking. Naturvernforbundet anser de forholdene som er beskrevet her som typiske eksempler på at grensene tøyes og at det er vanskelig å si når det foreligger brudd. Dette viser også at det er behov for tydeligere regler som ikke kan tøyes slik tilfellet er i dag.

Ved drift i statseide skoger forventer vi at det legges særlig vekt på å rette seg etter intensjonene i skoglovens bærekraftforskrift og PEFC-standarden.

I brevet etterspør Naturvernforbundet tilbakemelding fra OVF, Nortømmer og kommunen på hvordan de vurderer denne skogsdriften og hva som eventuelt burde ha vært gjort annerledes.

NRK-sak om brudd på egne regler om grønn sertifisering.