Du er her:

Reinsdyr i snø. Foto: Ann Gregersen

Reinsdyr i snø. Foto: Ann Gregersen.

Årsmøte i Naturvernforbundet i Namdalen 2021

Velkommen til årsmøtet i Natuvenrforbundet i Namdalen

Tid: Mandag 1. mars kl. 18.00

Sted: Webinar. Du kan delta på møtet ved å trykke på stien under:* https://zoom.us/j/92567706537?pwd=T1ZueE9nbVdZcHYxTk1XSGpvdEdZUT09

Medlemmer av Naturvernforbundet i Namdalen kan gi skriftlige forslag til årsmøtevedtak og eventuelt innen 27. februar. Sendes til frode.staldvik@villakssenter.no

Faglig foredrag:

Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund Ellinor Marita Jåma orienterer oss om hvordan det er å drive reindrift i rovdyrland. Blant aktuelle tema er: Tap av rein til ulike rovdyrarter i Namdalen. Miljømyndighetenes forvaltning. Krav til dokumentasjon. Skadebegrensende tiltak.

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Forslag til vedtak: Møteleder Hallgeir Oppdal. Referent: Ann Gregersen. Protokollunderskrivere: Sofia Ekker og Eivind Skorstad.

Sak 2 Godkjenning av innkalling, dagsorden og saker til eventuelt

Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Følgende saker er meldt inn til eventuelt: ….Sak 3 Årsmelding

Årsmelding ligger vedlagt.

Forslag til vedtak: Fremlagt årsmelding godkjennes.

Sak 4 Forslag til aktivitetsplan

Forslag til aktivitetsplan ligger vedlagt.

 

Forslag til vedtak:

Framlagte aktivitetsplan godkjennes.

I tillegg ber årsmøtet styret om å vurdere følgende aktiviteter……

 

Forslag til vedtak: Aktivitetsplanen vedtas

 

Sak 5 Regnskap og budsjett

Regnskap (revisorgodkjent 20.01.21) og budsjett ligger vedlagt.

 

Forslag til vedtak: Regnskap godkjennes og budsjett vedtas som framlagt.

 

Sak 6 Valg

  • Forslag til styre

Leder: Frode Staldvik (2 år)

Styremedlem: Ann Gregersen (2 år)

Styremedlem: Hanne L. Hanssen (2 år)

Vararepresentant: Oskar Folland (2 år)

 

Forslag til vedtak:

Forslag til valg av styreleder, styremedlemmer og vararepresentant godkjennes.

 

  • Forslag til valgkomité

Leder for komiteen: Forslag blir lagt fram på årsmøtet

komitemedlem: Forslag blir lagt fram på årsmøtet

Forslag til vedtak:

Framlagte forslag til valgkomite godkjennes,

 

  • Forslag til revisor: Tone Løvold

Forslag til vedtak: Tone Løvold velges som revisor for 2021 regnskapet.

 

Sak 7 Eventuelt

 

Miljøvennlig hilsen

Styret i Naturvernforbundet i Namdalen

Kontakt telefon: 414 95000

 

*Fordi medlemmer av Naturvernforbundet i Namdalen fatter vedtak på årsmøtet må vi kjenne identiteten til de som deltar. Vi tar derfor navneopprop i starten av møtet.

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.02.2021