Naturvernforbundet krever strengere krav og tydeligere bestemmelser om bærekraftig skogbruk.

Klima- og miljøhensyn i skogbruket i Trøndelag var tema på årsmøtet til Naturvernforbundet i Trøndelag på Orkanger 10. mars.

Naturvernforbundet med  Kjetil Kroksæter og Ingerid Angell-Petersen hadde først et innlegg om bærekraftig bruk av skog og kritikkverdig hogst i Orkland. Deretter hadde Trond Rian fra Statsforvalteren innlegg om miljøhensyn i skogbruket i Trøndelag, med utgangspunkt i brevet «Trøndersk skogbruk må bli bedre på klima- og miljøhensyn» som ble sendt til Naturvernforbundet i Trøndelag etter en henvendelse fra Naturvernforbundet.
Saken ble også lagt ut på hjemmesiden til statsforvalteren.Årsmøtet vedtok følgende uttalelse: Uttalelse om bestemmelser om bærekraftig skogbruk.

Det hogges mye skog, og vi er bekymret for hva disse hogstene gjør med naturmiljøet. Vi ser mange eksempler på kritikkverdig hogst; som hogst i nøkkelbiotoper, manglende kantsoner, omfattende kjøreskader, ødelagte myrer, manglende hensyn til tiurleik og hekkebiotoper for rovfugl.

Bestandskogbruket med flatehogst og planting har i løpet av en mannsalder endret det meste av Norges produktive skogareal til «industriskog», der mest mulig økonomisk utbytte er prioritert foran naturverdiene. Det er lite igjen av den varierte naturskogen med høyt biologisk mangfold. Fortsetter hogsten på samme måte som i dag vil resten av disse skogene være borte i løpet av 10-20 år. Dette vil være en katastrofe, hvor store naturverdier går tapt for godt. Ved hogst i naturskog må derfor mer skånsomme hogstformer benyttes. Den mest verdifulle naturskogen bør inngå i skogvernet.

Norge har som nasjonalt mål at skogen skal ha god økologisk tilstand. For å få det til må norsk skogbruk dreies fra et intensivt industriskogbruk, til et klima- og natursmart skogbruk som både på kort og lang sikt er økologisk bærekraftig. Dette skogbruket må bygge på solid kunnskap om hvordan skogsdriften påvirker både biologisk mangfold og skogens evne til å lagre karbon.

Skogloven og bærekraftforskriften må endres slik at det settes strengere og tydeligere krav til skogbruket, og det må kontrolleres at disse kravene blir fulgt. Det må ikke gis rom for å tøye bestemmelsene, slik vi ser mange eksempler på. I dag overlates kontrollen i stor grad til de som gjennomfører hogsten.

Les mer:
Naturvernforbundets henvendelse til statsforvalteren
Statsforvalterens svarbrev
Innlegg på hjemmesiden til Statsforvalteren.