Du er her:

Hege og hund

INNGREPSFRI NATUR: Vi vil bevare den inngrepsfrie naturen ved Snåsavannet. Her er to naturvenner samlet ved Strindelva.

Går mot vannkraftutbygging i Snåsa

Naturvernforbundet går mot begge de planlagte kraftutbyggingene Jørstadelva og Strindelva i Snåsa kommune. Jørstadelva er Snåvannets viktigste gytelev for ørret og et verna vassdrag, mens en utbygging i Strindelva vil berøre inngrepsfrie naturområder og være til stor ulempe for den sørsamiske reindrfta.

Jørstadelva:
Dette er et verna vassdrag og den viktigste gyteelv for storørreten i Snåsavatnet.  I verna vassdrag kan konsesjon gis til kraftverk inntil 1 MW fourutsatt at verneverdiene ikke svekkes. Vi mener at den foreslåtte utbygging i Jørstadelva klart svekker verneverdiene. Konsesjonssøknaden må avslås.

Strindelva:
Dette vil gripe inn i det sammenhengende villmarksområdet sør for Snåsavannet samt inngrepets negative virkning for den sørsamiske reindrifta. Området er også viktig for friluftslivet. I tillegg er de biologiske verdiene for dårlig kartlagt. Konsesjonssøknaden må avslås.

Generelt om kraftsituasjonen
Det er overskudd på kraft i Norge og etter overføringslinja Ørskog – Sogndal er ferdigstilt vil også Midt-Norge være sikret kraftforsyning. Naturvernforbundet mener at vi skal utfase fossilt brensel med elektrisitet, men mener at dette bør gjøres med storstilt satsing på energieffektivisering sammen med oppgradering av allerede eksisterende kraftverk og desentralisert solenergiproduksjon.

Kraftverkene vil gi en årlig produksjon på til sammen  på bare 20 Gwh, noe vi mener er en svært liten nytte målt opp mot de naturverdier som ødelegges i området.

Les hele høringsuttalelsen her.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 09.04.2018