Du er her:

Myr viktig for klima og miljø

I det siste har vi gått imot to saker hvor lokalpolitikere, i strid med gjeldende planer, planlegger å bygge ned verdifulle myrområder. Myra er viktig både som et karbonlager og som hjem for mange planter og dyr.

Naturvernforbundet er svært kritiske til at politikerne å bygge ned Haukdalsmyra på Støren for å gi rom til norsk kylling og at politikerne planlegger å bygge ned store myrområder for å bygge et motorsportsenter. I tidligere tider ble myrer sett på som verdiløse områder som med kunne bygges ned, noe som har ført til at 1/3 av Norges myrer i dag er ødelagt.  I dag vet vi at myra er viktig både som flomdemper, karbonlager og som hjem for mange dyr og planter. I våre myrer er det lagret 920 millioner tonn karbon som på sikt vil bli frigjort dersom disse blir drenert.  Skal vi ta klimaavtalen fra Paris på alvor kan vi ikke bare kjøpe oss god samvittighet ved å bevare regnskog i andre land, vi må i tillegg ta vare på våre egne karbonlagre.

Vern av myr har nå også blitt anerkjent av Stortinget gjennom at man har innført en ny kvalitetsnorm for vern av myr gjennom Naturmangfoldsmeldingen.  Stortinget har også bevilget 13 millioner kroner på årets statsbudsjett for å restaurere drenerte myrer både for å redde biologisk mangfold og klimaet. Myrer er i tillegg til å være et karbonlager også en viktig flomdemper. I et naturvernperspektiv er vern av myr viktig. Haukdalsmyra er gitt status som Svært viktig i Naturbase ettersom det er innslag av mye rikmyr, med flere rødlistede arter samt sjeldne og truede myrtyper. Myra som planlegges bygget ned på Frigård i Stjørdal er levemoråde for den sterkt truede storsalamanderen, som også er Stjørdals ansvarsart.

Et apropos er at i begge tilfeller vil politikerne gå i mot sitt eget planverk, hvor man i begge kommunene understreker at man skal være restriktiv til nedbygging av myrområder.

Artikkelen ble sist oppdatert: 11.07.2016