Du er her:

Garbergelva i Sør- Trøndelag

Foto: Naturvernforbundet

Høringsuttalelse til NVE:

Nei til utbygging av Garbergelva

Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag og Naturvernforbundet anmoder på det sterkeste om at det ikke blir gitt konsesjon til den utbygging av Presfossan kraftverk i Garbergelva som nå er konsesjonssøkt.

Forslaget om utbyggingen i Garbergelva kan ikke sees som et tiltak isolert innenfor den del av området som direkte berøres. Garbergelva er en del av det verdifulle landskapsområde som fra fjellet starter med Roltdalen og Skarvan nasjonalpark – fortsetter med det helt spesielle Stråsjøen-Prestøyan naturreservat, med det unike meander, hvoretter Garbergelva med fossefallene avslutter helheten ned til Selbusjøen.

Roltdalen og Skarvan nasjonalpark har med alle sine naturkvaliteter manifestert seg som en våre fremste med formål ”..å ta vare på et i det vesentligste urørt fjell og skogsområde typisk for regionen.”  Stråsjøen-Prestøyan naturreservat med sine karakteristika, bl.a. et yrende liv av hekkende fuglearter og en estetisk perle med sin meandrerende elv med formål ”…å bevare et viktig våtmarksområde med tilhørende plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.”  Vi viser til de store naturverdier i områdene – grundig dokumentert gjennom faglig materiale og av alle, som på ulike måter, har opplevd de ulike sider av naturen. Området representerer et totalt naturlandskap som er verdt å ta vare på som en helhet.

Det er kjent at Trondheim E-verk tidligere hadde klare planer om større utbygginger i området. Først Kvernfjellvatna som i dag ligger i nasjonalparken. Senere flyttet E-verket seg nedover. Nå gjaldt det Stråsjøen som lå teknisk laglig til med dam ved Vekta. Det er i dag en stor grad av enighet om at det var en lykke for vår felles naturarv at planene for disse prosjekt ble stoppet, og at det senere ble besluttet at dette inkluderte naturverdier som var uerstattelige og at utbygging derfor var uaktuelt.

Garbergelva er en selvfølgelig del av dette helhetlige naturlandskapet. Dette understrekes også av den nærhet, rent avstandsmessig, utbyggingsområdet har til de to vernede områder – en km fra naturreservatet og fire km fra nasjonalparken. Det skal være vanskelig å bortforklare at det aktuelle utbyggingsprosjekt river opp en helhet som landskapsmessig er unikt. Elva representerer også i seg selv et spesielt landskapselement – med trange, nesten topografisk utilgjengelige, juv, de ulike fossefall med en flora og fauna som er karakteristisk for slike områder.

Hele uttalelsen kan lastes ned til høyre på siden.

For presse kontakt Steinar Nygaard - 97613429

Artikkelen ble sist oppdatert: 02.02.2012