Nyheter

Noregs største kraftverk

Energisparing/ Energieffektivisering i staden for nye kraftverk

Det er fullt mogleg å elektrifisere Noreg utan å byggje nye kraftverk. I dette videoforedraget blir det vist korleis satsing på energieffektivisering/ sparing kan skaffe oss nok fornybar energi til det som Statnett kallar "omfattende elektrifisering " av Noreg. I tillegg blir det mykje energi tilgjengeleg for ny industri, nedlegging av gamle vindkraftverk og eksport, om ein skulle ønskje det.

Brosjyre Remmafjellet-1

Brosjyre om Remmafjellet

Naturvernforbundet i Trøndelag og Norsk Ornitologisk forening har gjeve ut brosjyre om Remmafjellet i Snillfjord/ Orkland (november 2019) Statkrafts konsesjon for vindkraft krev at anlegget skal vera i drift innan 1. oktober 2020, noko som ikkje er mogleg. Vi hevdar difor at det ikkje finst gyldig konsesjon for Remmafjellet. Statkraft har søkt om utsetting av frist for igangsetting til 31.12.2024, ein søknad vi meiner at må bli behandla som ny søknad, med full konsekvensutgreiing som ny søknad.

Norsk kylling og furumokjela

Furumokjela - klage til ESA

Naturvernforbundet i Orklaregionen sendte 19.12.2017 klage til Efta Surveillance Autrhority over at Noreg hadde brote EUs vassrammedirektiv fordi Furumokjela vart fylt att for å byggje Norsk Kylling. ESA sendte 01.10.2019 brev til oss om at sakshandsamars forslag til vedtak var å avvise klagen. Vi kunne kommentere forslaget, og sendte 04.11.2019 kommentarbrev til ESA med ny informasjon.

Viser fra 5 til 8 av totalt 152 artikler