Du er her:

Nyheter

Verdien av myr

Årsmøtet 2021 og verdien av myr

På årsmøtet til Naturvernforbundet i Orklaregionen hadde vi eit tankevekkande foredrag om myr frå ein av landets fremste myrforskarar, Marte Fandrem på NTNU. Myr gir oss mange tenester, både som lager for karbon, flomdemping og heim for mange artar. Drenerte myrer står for 10 - 15% av Noregs totale utslepp av klimagassar. Stans i nedbygging av myr, og restaurering av myr, vil gje stort redusert utslepp av klimagass.

Skade etter hogst

Klage på kritikkverdig skogshogst

Skogshogst skal skje etter skogstandarden, "Norsk PEFC Skogstandard". Der er det nøye beskrivelse av hvordan man skal ta vare på viktige nøkkelbiotoper, rydde opp etter seg, sette igjen "livpsløpstrær" etc. "Forskrift om berekraftig skogbruk" gir i § 5 plikt til at hogst skal skje etter "Norsk PEFC Skogstandard".

Oppdrettsanlegg

Oppdrettsanlegg utan forureinande utslepp

Naturvernforbundet i Trøndelag og Norske Lakseelver sendte 08.12.2020 felles brev til alle trønderske kyst- og fjord-kommunar om å innføre strengare vilkår for anlegg, i samband med rullering av kommuneplanane, og ved dispensasjonar. Målsettinga er å starte på vegen fram mot ei oppdrettsnæring med mindre miljøbelastning.

Viser fra 9 til 12 av totalt 168 artikler