Du er her:

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker

Lokallaget i Stjørdal og Meråker jobber med et bredt spekter av miljøvernsaker i regionen.

Stjørdal og Meråker står foran store miljøutfordringer i årene som kommer. Dette gjelder både arealpress knyttet til sentrumsutvikling og samferdsel sentralt i Stjørdal, men også kraftutbygginger lenger opp i dalen. 

En sentral sak for laget er å ta vare på Langøra som et naturområde og det gamle elveleiet ved utløpet av Stjørdalselva. En annen sak er å sikre at den såkalte kyststien som planlegges tar hensyn til naturverdiene i strandsonen,  og ikke minst er skånsom rundt verneområdene på Vikanlandet. En tredje sak er å begrense omfang og skadevirkninger av snøskuterløyper i Meråker. Naturvernforbundet deltar aktivt på den store strandryddedagen og arbeider mot marin forsøpling. Lokallaget arrangerer også naturgledeturer i samarbeid med fylkeslaget. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.03.2019

Nyheter

Høringssvar til planprogram

Kommunedelplan naturmangfold

10.04.2021 | Sist oppdatert: 09.05.2021

Vårt viktigste anliggende: Planen må utformes slik at den gir en effekt.

Innlegg med fylkeslaget

Nei til vindindustri i Stjørdal!

27.02.2021 | Sist oppdatert: 27.02.2021

Leksdal statsallmenning er et viktig naturområde som nå er foreslått som anlegg for vindindustri. 30 enorme vindturbiner medfører voldsomme inngrep på bakken og rasering av verdifull natur. Naturvernforbundet avviser behovet for en slik utbygging og ber kommunen stanse initiativet.

E6 Forbordsfjelltunnelen
Artikkel i Bladet

"Her havner utslippene fra E6-tunnelene"

27.02.2021 | Sist oppdatert: 27.02.2021

Naturvernforbundet viser til at vann fra tunneldriving kan ha høye verdier av nitrogen, høy surhetsgrad, oljerester fra maskiner, samt partikler fra fjellboring. Forbundet mener dette er uønskede utslipp i vassdragene.

Utslipp fra anleggsarbeid og tunnelvask ny E6 Kvithammar-Åsen

Uønskede utslipp

29.12.2020 | Sist oppdatert: 29.12.2020

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker mener at søknaden må avvises.

Høringsuttalelse om "Smart Mobility Norway"

Et uholdbart naturinngrep på Frigården

10.12.2020 | Sist oppdatert: 29.12.2020

Vi mener den foreslåtte planen er et så ødeleggende naturinngrep – med store negative konsekvenser for klima og naturmangfold – at reguleringsforslaget må avvises.

Innlegg i Adressa

Nye Veiers ville ferd gjennom Trøndelag må stanse

18.11.2020 | Sist oppdatert: 18.11.2020

Prosessen rundt E6 mellom Trondheim og Stjørdal viser at Nye Veiers tidsnød har satt til side en rekke vernebestemmelser og klimaavtaler. Klagebehandling som gjør Fylkesmannen inhabil og innrømmede feil fra utbygger Nye Veier i beregningen av samfunnsøkonomisk gevinst river grunnen unna beslutningene som er gjort. Den ville ferden må stanses!

Viser fra 1 til 8 av totalt 57 artikler