Du er her:

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker

Lokallaget i Stjørdal og Meråker jobber med et bredt spekter av miljøvernsaker i regionen.

Stjørdal og Meråker står foran store miljøutfordringer i årene som kommer. Dette gjelder både arealpress knyttet til sentrumsutvikling og samferdsel sentralt i Stjørdal, men også kraftutbygginger lenger opp i dalen. 

En sentral sak for laget er å ta vare på Langøra som et naturområde og det gamle elveleiet ved utløpet av Stjørdalselva. En annen sak er å sikre at den såkalte kyststien som planlegges tar hensyn til naturverdiene i strandsonen,  og ikke minst er skånsom rundt verneområdene på Vikanlandet. En tredje sak er å begrense omfang og skadevirkninger av snøskuterløyper i Meråker. Naturvernforbundet deltar aktivt på den store strandryddedagen og arbeider mot marin forsøpling. Lokallaget arrangerer også naturgledeturer i samarbeid med fylkeslaget. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.03.2019

Nyheter

E6 Forbordsfjelltunnelen
Artikkel i Bladet

"Her havner utslippene fra E6-tunnelene"

27.02.2021 | Sist oppdatert: 27.02.2021

Naturvernforbundet viser til at vann fra tunneldriving kan ha høye verdier av nitrogen, høy surhetsgrad, oljerester fra maskiner, samt partikler fra fjellboring. Forbundet mener dette er uønskede utslipp i vassdragene.

Utslipp fra anleggsarbeid og tunnelvask ny E6 Kvithammar-Åsen

Uønskede utslipp

29.12.2020 | Sist oppdatert: 29.12.2020

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker mener at søknaden må avvises.

Høringsuttalelse om "Smart Mobility Norway"

Et uholdbart naturinngrep på Frigården

10.12.2020 | Sist oppdatert: 29.12.2020

Vi mener den foreslåtte planen er et så ødeleggende naturinngrep – med store negative konsekvenser for klima og naturmangfold – at reguleringsforslaget må avvises.

Innlegg i Adressa

Nye Veiers ville ferd gjennom Trøndelag må stanse

18.11.2020 | Sist oppdatert: 18.11.2020

Prosessen rundt E6 mellom Trondheim og Stjørdal viser at Nye Veiers tidsnød har satt til side en rekke vernebestemmelser og klimaavtaler. Klagebehandling som gjør Fylkesmannen inhabil og innrømmede feil fra utbygger Nye Veier i beregningen av samfunnsøkonomisk gevinst river grunnen unna beslutningene som er gjort. Den ville ferden må stanses!

Høringsuttalelse til reguleringsplan Kvithammar – Åsen

Kritisk til ny E6 nordover

08.11.2020 | Sist oppdatert: 08.11.2020

Forslaget om ny E6 fra Kvithammar til Åsen medfører svært stor miljøskade og er i strid med byvekstavtalens forpliktelser. I stedet burde man prioritere en oppgradering av jernbanen, og få mer av transporten over på skinner.

OrgE6klage
NY E6 RANHEIM-VÆRNES

Klager på E6-dispensasjon ved Hellstranda

15.10.2020 | Sist oppdatert: 22.10.2020

Naturvernforbundet sammen med en rekke organisasjoner klager på dispensasjonen Utvalg Plan og Miljø i Stjørdal har gitt Nye Veier for å starte utfylling ved Hellstranda. Det er gjort feil som gjør at vedtaket er ugyldig.

Åpent brev til ordfører og kommunedirektør i Stjørdal

Hva gjør ordfører og kommunedirektør for å unngå saksbehandlingsfeil?

01.10.2020 | Sist oppdatert: 22.10.2020

E6-utbyggingen mellom Ranheim og Værnes har blitt en underlig historie der hastverket etter å legge asfalt over natur og matjord overkjører ikke bare politiske avtaler om nullvekst i biltrafikken, men også bryter med kravene til miljøutredning.

Nytt verneområde

Støtter Kongrosletta naturreservat

02.07.2020 | Sist oppdatert: 02.07.2020

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker gir sin fulle støtte til Fylkesmannens forslag til opprettelsen av Kongrosletta naturreservat.

Viser fra 25 til 32 av totalt 77 artikler