Du er her:

Høringsuttalelser, brev etc.

Her finner oversikt over høringsuttalelser fra Naturvernforbundet i Trøndelag. Vi jobber med å gjøre denne oversikten komplett.

2022

Skog: 14. juni Høringsinnspill til frivillig vern av skog i Trøndelag.
Konsesjonsvilkår: 03. juni Høyringsfråsegn til ny 132 kV kraftleidning Åfjord-Eide.
Motorvei: 27. mai  Høringsuttalelse konsekvensutredning E6 Gyllan - Kvål. Sammen med flere organisasjoner har  Norges Naturvernforbund har levert en uttalelse spesielt om konsekvensene for Gaula.
Konsesjonsvilkår: 23.mai Uttalelse om Konsesjonssøknad for kraft fra land til Draugen og Njord
Planarbeid: 7. mai Uttalelse om detaljregulering på Ørin sør II, Verdal.
Motorisert ferdsel: Svar fra Statsforvalteren på klage Holtålen kommune Gauldalsløypa.Se klage av 5. mars 2021.
Arealplan - matjord mm. 19. april Klage på vedtak Malvik kommune Vikhammer Nedre
Motorvei: 1. mars Uttalelse om søknad om utslippstillatelse E6 ved Hammervatnet, Levanger.   
Oppdrett: 1. mars Uttalelse om Torskeoppdrettsanlegg Strand, Heim kommune.
Konsesjonsvilkår:  7. februar Uttalelse til NVE om Meråker kraft og Reinåa, Meråker.
Skog: 30. januar. Svar til Nortømmer ang Røssdalen, Orkland.
Planarbeid: 24. januar. Innspill regulering Fruhaugen, Røros.
Skog: 13. januar. Svar fra Statsforvalter til brev av 27. oktober 2021. 
Skog: 12. januar. Høringsinnspill Miljødirektoratet ang. fremmede arter.

2021

Planarbeid: 10. desember.  Høringsuttalelse Arealplan Trondheim kommune
Skog: 6. desember. Klage på skogdrift i Røssdalen -Orkland . se også 30. januar 2022.
Oppdrett: 11. november. Klage på Oppdrett Åfjord
Motorferdsel: 22. november. Motorferdselsløyper Høringsuttalelse Røyrvik
Skog: 27. oktober- brev Statsforvalter Miljøhensyn ved hogst i Trøndelag . Og vedlegg med bilder . Se svar 13.januar 2022.
Vindkraft: 22. oktober- uttalelse. Fosen-dommene må få stor betydning
Planarbeid: 19. oktober. Høringsuttalelse Oppdal Plan for naturmangfold
Motorvei: 21. oktober. Høringsuttalelse E6 Gyllan- Kvål
Planarbeid: 27. september. Høringsuttalelse kystplan Namdal-Fosen (FNF)
Planarbeid: 15. september. Høringsuttalelse Orkland kommune arealdel kommuneplan
Valgopprop: 6. august. Ta politisk kontroll over vannkraften
Motorvei 17. august. Uttalelse- Ulempene med 110 km/t er større enn fordelene
Masseuttak 18. juni. Høringsuttalelse til planprogram for utvidelse av masseuttak ved Østtun
Drikkevann: 25. juni. Høringsinnspill drikkevannforskyning Heim
Planarbeid 9. juni: Høring Levanger kommune kommuneplanens arealdel
Oppdrett: 9. mars - Høringsuttalelse til Salmar Settefisk AS sin søknad om ny akvakulturtillatelsefor settefisk av laks, Steinkjer
Motorferdsel: 5. mars Klage på Vedtak Gauldalsløypa, Holtålen kommune
Skog: 13. mars - Uttalelse vedtatt på årsmøtet i Naturvernforbundet i Trøndelag

2020

Vindkraft: 18. desember - Comments on the EU taxonomy
Vindkraft: 2. desember - Spørsmål om sikkerhet knyttet til vindkraftanlegg
Samferdsel: 5. november - Høringsuttalelse reguleringsplan E6 Kvithammar - Åsen 
Samferdsel: 16. oktober - Klage på vedtak om detaljregulering av delstrekning Reppekrysset – Væretunnelen på E6
Kraftlinje: 20. september - Høringsuttalelse ny kraftlinje Åfjord-Ørlandet
Kalkbrudd: 26. august - Klage detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi
Innlegg: 14. august - Naturvern og miljøvern er en forutsetning for alt liv, også næringsliv, Hans Ramsvik
Kalkbrudd: 10. juli - Klage på Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi
Naturvern: 1. juli - Mangfoldig norsk natur og fri ferdsel er viktigere enn noen gang!
Klima: 29. juni - Høringsinnspill til Regional strategi for klimaomstilling, Trøndelag fylkeskommune
Naturvern: 25. juni - Vern av Skarnsundet er ikke et svik!
Naturvern: 14. juni - Forvaltningsplaner for Langåskjølen naturreservat og Kongsliin naturreservat i Trondheim kommune
Naturvern: 14. juni - Forvaltningsplaner for Ålnestangen og Tynestangen naturreservat, og Vegsetlia naturreservat i Snåsa kommune
Kalkbrudd: 12. juni - Ikke gi bort verdalingenes styringsrett over eget areal! Appell til Verdal kommunestyre.
Vindkraft: 11. juni - Vindkraft, følelser og fakta, innlegg
Energi: 28. mai - Brev til OED: Krav om omgjering av vedtak om utsatt frist, Ytre Vikna II
Vindkraft: 27. mai - Uttale om vindkraft og etnisk rensing
Vannkraft: 22. april - Prestfossan kraftverk i Garbergelva i Selbu kommune –
Søknad om dekning av kostnader til biologiske registreringer

Energi: 17. april - ENØK framfor vindkraft som krisetiltak i kjølvannet av korona 
Oppdrett: 16. april - Høringsuttalelse om opprettsanlegg Sklinna - Storbrakan
Økonomi: april - Grønn krisepakke Trøndelag
Vindkraft: 23. mars - Klage på hensynssone hubro Frøya
Vassdragsvern: 23. januar - Forslag om varig vern av Garbergelva
Gruver: 3. januar - Høringsuttalelse reguleringsplan Tromsdalen

Listen vil bli oppdatert med ytterligere høringer og brev

2019

Samferdsel: 15. desember: Høringsuttalelse E6 Leistad Helltunellen
Energi: Oppfølgingsbrev til OED i forbindelse med Nasjonal ramme for vindkraft
Samferdsel: 28. oktober: Høringssuttalelse detaljreguleringsplan E6 Reppe-Væretunellen
Areal: Oktober: Høringsinnspill til sentrumsplan, Trondheim
Areal: Oktober: Høringsuttalelse Bydel Sluppen.
Energi: 1.oktober: Høringsuttalelse Nasjonal ramme for vindkraft
Marint vern 28. august: Høringsuttalelse Kråkvågsvaet Grandefjæra Bjugnfjorden
Areal: Juni Merknader til planprogram for «Østtun masseuttak»
Areal: Juni. Uttalelse Planprogram for regional arealbruk Trøndelag

31. mai: Høring forskrift for høsting av tare i Trøndelag
1. mars: Høringsuttalelse revisjon Namsenvassdraget
8. mai: Brev til sivilombudsmannen vedrørende Frøya vindkraftverk
22. mars: Klage til sivilombudsmannen vedrørende Innvordfjellet vindkraftverk
27. februar: Innspill til revisjon Gangåsvatnent
17. februar: Innspill til MTA - Sørmarkfjellet

2018

Vern: 18. desember. Forslag til supplering av verneområder
Øvrig: 10. juli: Notat til forsvaret om miljøhensyn under øvelsen Trident Juncture
Oppdrett: 09.juli. Klage på forlengelse av konsesjon, Stevika Nærøy. 
Oppdrett: 4. mars Høring oppdrettslokaliteter Froan.  18. juni: Avslag Trøndelag Fylkeskommune. 
18. juni: Avslag Fylkesmannen i Trøndelag
10. desember: Aksjon mot utenlandskabler

2016

28. september: Supplerende anførsler Prestfossan kraftverk, Selbu
26. august: Uttalelse til samle høring av småkraftverk Indre Namdal
24. januar: Høringsuttalelse om «Rekreasjonsløyper for snøscooter i Lierne kommune».
20. januar: Høringsuttalelse om forskrift for snøscooterløype, Namsskogan
16. januar: Høringsuttalelse om forskrift for snøscooterløype, Grong
- Klage på vedtaket.
6. mars: Høringsuttalelse til søknader om tre lokalitetsklareringer i Indre Foldafjord, Nærøy kommune
11. oktober: Klage på tillatelse til felling av tre oter
30. mai: Høringsuttalelse om forslag til vern av fem skogområder i Sør-Trøndelag
7. November: Etablering av skianlegg Gråkallen – dispensasjon fra rekkefølgekrav. Klage.
8. juni: Uttalelse til planprogram E6 Åsen – Mære
4. februar: Uttalelse om 4-felts E6 Ranheim - Værnes

2015

10. juli: Klage på tillatelse til Oppdrettsanlegg for laks i Raudsundet
15.09: Kommentar til NVEs oversending av klage vedrørende Sørmarkfjellet vindkraftanlegg.
31.10: Tillegsuttalelse Trongfossen vedrørende NTEs planer om opprusting av Fiskumfoss. 
17.06:
Klage på vedtak om konsesjon for Gudåa kraftverk
21.03:  Klimabearkoe jallh klimaslogne? - Klimakjøtt eller klimabløff? Årsmøteuttalelse om Kalvvatnan
24.01: Klage på konsesjon gitt til Innvordfjellet vindkraftanlegg

2014

11. nov: Innlemmelse av Raudfjellet i Blåfjella- Skjækerfjella nasjonalpark
01. mars: Høringsuttalelse til forvaltningsplaner for 4 naturreservater i Nord-Trøndelag.

27. februar: Arealanalyse Sør-Trøndelag Fylkeskommunen i forbindelse med vindkraft i innlandet.

Innlemmelse av Raudfjellet i Blåfjella- Skjækerfjella nasjonalpark

Høringsuttalelse til forvaltningsplaner for 4 naturreservater i Nord-Trøndelag

Høringsuttalelse Kopperå vindkraftverk. Vedlegg 1: Kartlegging av biologisk mangfold.

Høringsuttalelse Ekorndalselva kraftverk

10. mars: Høringsuttalelse Ekorndalselva kraftverk. Vedlegg 1: Høringsuttalelse Ekorndalselva 19.1.2013
25. februrar: Høringsuttalelse Kopperå vindkraftverk. Vedlegg 1: Kartlegging av biologisk mangfold.

2013

13. august: Skiløyoe, Tomset

13. juli: Massedeponi, Hestsjøen

10. februar: Høringsuttalelse NTP
November: Klage på utplanting av fremmede treslag, Nærøy
November: Klage på utplanting av Sitkagran, Vikna
Uttalelse om forvaltningsplan for rovvilt region 6

7. november: Høringsuttaleølse områdeplan Lade og Leangen

Høringsuttalelse Gråkallen -  Vedl1: Illustrasjon nærmiljøanlegg - Vedl2: Overordenede nasjonale dok. natur og friluftsliv - Vedl3 Oversikt inngrepsfrie områder Sør-Trøndelag - Vedl4: Kommentar fra helsearbeidere.

Uttalelse vedrørende reguleringsplan for Tromsdalen

Tilleggsuttalelse Trongfossen

Fjerdingelva, Grong kommune

Reinåa og Sagelva kraftverk

Mela kraftverk, Snåsa kommune

Vindmålemast, Meråker

13. august: Skiløyoe, Tomset

10. februar: Høringsuttalelse NTP
 

10.10: Tilleggsuttalelse Trongfossen

10.09: Fjerdingelva, Grong kommune

13.08: Vindmålemast, Melhus

14.01: Reinåa og Sagelva kraftverk

13.01: Mela kraftverk, Snåsa kommune

06.01: Vindmålemast, Meråker

2012

3. des: Klage på gaupekvote. (Vedtaket finner du her)

1. september: Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel, Trondheim

31. januar: Høringsuttalelse til regional planstrategi Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag

1. januar: Høringsuttalelse regional planstartegi Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag

Kommentarer til kommuneplanens arealdel, Trondheim

25. juni: Kommentarer til konsekvensutredning om Gråkallen skipark

12. november: Rekruttanlegg for alpin-aktiviteter Trondheim Vest
 

01.11: Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune

01.11: Haugrosåsen vindkraftverk i Steinkjer kommune

01.11: Luna vannkraftverk, Leksvik kommune

01.11: Skletelva kraftverk, Grong kommune

27.09: Høringsuttalelse Kopperå kraftverk

15.08: Klage på konsesjonsvedtak for vindkraftanlegg på Frøya og Snillfjord og 420 kV kraftline Storheia - Trollheim.

27.07: Høringsuttalelse vedrørende konsesjonssøknad for Trongfoss kraftverk

15.05: Uttalelse Frøya vindkraftanlegg

24.04: Brungfjellet vindkraftverk i Klæbu og Melhus kommuner

24.04: Eggjafjellet- Åsfjellet vindkraftverk i Selbu kommune.

01.02: Høringsuttalelse om Prestfossan i Garbergelva
Supplering etter befaring oktober 2012

01.02: Høringsuttalelse om vindmålemast i Klæbu

2011

7. juni: Høringsuttalelse til interkommunal kystsoneplan, Kysten er klar

1. august: Høringsuttalelsene i forbindelse med lokalisering av nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen

November: Uttalelse KVU Trondheim-Steinkjer

4. oktober: Uttalelse om regulering Justenøya, Hitra

18. juni: Uttalelse om regulering av næringspark på Sveberg i Malvik

31.01: Høringsuttalelse om Grøndalsfjellet, vindkraftverk

29.01: Høringsuttalelse om Grønningfella vindkraftverk

2010

18. okt: Presentasjon om gruveforurensning

14. okt: Høringsuttalelse om gruveforurensning i Løkken gruver

15. sep: Høringsuttalelse om fjernvarme i Trondheim havn

16. sep: Klage på vedtak om bruk av helikopter ved saudrift

31. jul: Leserinlegg: Barmarkskjøring - En trussel mot naturen

9. jun: Høringsuttalelse om Myra i Trondheim

4. jun: Høringsuttalelse om reguleringsplan for Øvre Iladalen

20. mar: Årsmøteutatelse från fylkeslaget i NT om GMO fri sone

7. jan: Høringsuttalelse om Trondheim kommunes kommuneplans samfunnsdel

24. mai: Høringsuttalelse om konsekvensutredning for torskeoppdrett i Trondheimsfjorden

18. apr: Høringsuttalelse om midlertidig utvidelse av oppdrettsanlegg i Osen

15. apr: Utvidelse av settefiskanlegg ved Saga

6. jan: Høringsuttalelse om settefiskanlegg ved Sætranvassdraget
 

22. november: Høringsuttalelse til konsesjonssøknaden for Breivikfjellet vindkraftverk

20. november: Høringsuttalelse til konsesjonssøknaden for Innvordfjellet vindkraftverk

15. november: Høringsuttalelse om Tromsdalen i Verdal kommune.

14. aug: Påklagning til sivilombudsmannen om manglende behandling i Ulvig Kiær saken

2. aug: Påklage av henleggelse av etterforskning av Ulvig Kiær

28. jun: Klage på vedtak om bygging av Salmarkveien

21. jun: Brev til Verdal kommune om Trongdøla

18. mar: Uttalelse om utvidelse av Kariholet og Kvasshylla naturreservat

4. feb: Årsmøteuttalelse fra Naturvernforbundet i Verdal om Trongdøla

16. jan: Kommentarer til rullering av kommuneplanens arealdel i Lierne kommune

14. jan: Presentasjon om naturreservat i Gjølmesørene

13. jan: Leserinnlegg om kritikk mot NNV om skogvern

 

23. okt: Høringsuttalelse om småkraftverk i Gudåa

23. okt: Høringsuttalelse om småkraftverk i Mølska

23. okt: Høringsuttalelse om småkraftverk i Reinåa

23. okt: Høringsuttalelse om småkraftverk i Sagelva

20. okt: Leserinnlegg om Fylkeskommunens instilling til vindkraft i Snillfjord og Hemne

11. okt: Klage på konsesjon av Fjelna kraftverk, Hemne kommune

28. sep: Høringsuttalelse om kraftverk i Svorka

20. aug: Høringsuttalelse om kraftlinje Storheia-Orkdal av lokallaget i Rissa

9. aug: Klage på vedtak om Kvenndalsfjellet vindkraftpark

9. aug: Klage på vedtak om Roan vindkraftpark

9. aug: Klage på vedtak om Sørmarkfjellet vindkraftpark og 420 kV nettilknytning

9. aug: Klage på vedtak om Storheia vindkraftpark

9. aug: Klage på manglende saksbehandling av høringsuttalelse om Sørmarkfjellet

8. aug: Lokallaget i Namdalens klage på vedtak om Sørmarkfjellet vindkraftpark

23. jul: Leserinnlegg om feil i energidebatten

10. jul: Leserinnlegg om kraftlinje mellom Namsos og Orkdal

24. mar: Høringsuttalelse om vannkraft i Kvernelva

20. mar: Årsmøteuttalelse fra fylkeslaget i NT om plan for småkraftverk

20 mar: Brev til statsministeren om energisparepakke

10. mar: Uttalelse om dispensasjon for reservekraftverk

18. feb: Presentasjon på biodrivstoffkonferans

17. feb: NNVs presentasjon biodrivstoffkonferensen i Trondheim

16. feb: Uttalelse om strategi for små vannkraftverk i NT

2009

21. des: Klage på vedtak om dispensasjon for bruk av snøscooter i Lierna nasjonalpark

9. feb: Klage på vedtak om dispensasjon for bruk av snøscooter i Lierne nasjonalpark

22. des: Høringsuttalelse om endrede vilkår i tillatelse for Norske Skog Skogn

1. nov: Høringsuttalelse om landbruksmelding i Trøndelag

17. aug: Høringsuttalelse om fylkesplan for nye fylkesveier 2010-2013 i NT

23. jul: Høringsuttalelse om Rv. 715 Vanvikan-Olsøy

2. jul: Høringsuttalelse om endringer i den nye Friluftsloven

6. mar: Høringsuttalelse om Den Nye Sameretten

22. sep: Anmeldelse av rømming ved Frengen havbruk

 24. mai: Merknad om torskoppdrett ved Øverskjæret og Enes

14. mar: Årsmøteuttalelse om torskeoppdrett i Namsenfjorden

29. des: Leserinnlegg om Ulvig Kiær

22. des: Klage til Statens Landbruksforvaltning om skogsvei Vollaveien-Melåsen

20. des: Brev til Fylkesmannen om naturreservat i Gjølmesørene

10. des: Høringsuttalelse om marin verneplan

1. des: Leserinnlegg fra fylkeslaget i NT om INON

23. nov: Brev till Midtre Namdalen kommune om Salmarkveien

7. okt: Anmeldelse av Uliv Kiær for ulovlig veibygging

18. aug: Høringsuttalelse om forvaltningsplan for Bymarka naturreservat

9. aug: Høringsuttalelse om forvaltningsplan for Høydalmoan naturreservat

3. feb: Høringsuttalelse om vern på Statskog SF, OVF og privatgrunn

14. jan: Brev om skogbilvei Salmarkveien

3. des: Høringsuttalelse om klimavennlig bydel på Brøset i Trondheim

11. nov: Høringsuttalelse om Trondheim kommunes klimahandlingsplan

14. okt: Høringsuttalelse om Roan vindkraftspark

9. okt: Høringsuttalelse om samlet nettilknytning for vindkraftsparker på Fosen

9. okt: Høringsuttalelse om klima og energiplan for NT

5. okt: Høringsuttalelse til Voldsetelva kraftverk

2. okt: Høringsuttalelse om klima og energiplan for ST

29. sep: Høringsuttalelse om Seterfossen kraftverk

18. apr: Uttalelse om kraftlinje Namsos-Roan

29. jun: Forslag til forvaltningsplan til helhetlig vannforvaltning

23. jan: Høringsuttalelse om klima- og energiplan i Overhalla kommune

2008

26. nov: Kommentar om merking av sti i Skjæckerfjella

13. nov: Høringsuttalelse om fylkesdelplan for Indre Namdal

1. jul: Høringsuttalelse om felles fylkesplan for Trøndelag

26. nov: Brev til fylkesmannen om ulovlig motorferdsel i Skjækerfjella nasjonalpark

21. feb: Innlegg på møte om motorfersel i utmark

5. aug: Høringsuttalelse om bruk av rotenon i Steinkjerregionen

13. mai: Klage på tillatelse om oppdrett av torsk på lokalitetene Djupvika og Hestøya

26. okt: Høringsuttalelse for regulering av hytteområde i Lierne

28. sep: Klage på vedtak om Svartåsveien

4. apr: Kommentar til klimaskog- og bioenergisatsning

24. feb: Høringsuttalelse om kommuneplanens arealdel for Verran

7. feb: Brev til NT fylkeskommune om Plant-tre.no

8. okt: Arbeid med energieffektivisering i NT

31. jul: Høringsuttalelse om fylkesdelplan for småkraft i NT

26. jun: Uttalelse om vindkraft i Verran kommune

30. mai: Høringsuttalelse om reetablering av Storfossen og Lillefossen vannkraftverk

29. apr: Årsmøteuttalelse om vindkraft fra fylkeslaget i NT

30. mar: Uttalelse til fylkesdelplan for vindkraft i ST

29. mar: Årsmøteuttalelse om klima- og energiplaner i kommuner

12. feb: Roan vindkraftverk - merknad til melding

10. feb: 420 kV kraftledning Namsos - Roan Fellesuttalelse NNV NT og ST

31. jan: Høringsuttalelse om Breivikfjellets vindkraftanlegg

2007

10. aug: Torskeoppdret i Trondheimsfjorden, sentral høring

11. jun: Høringsuttalelse om kjemisk behandling av vassdrag i Steinkjerregionen

16. mar: Brev til Miljøvernministern ang. oppdrett i Froan landskapsverneområde

13. feb: Brev til Fiskeridirektoratet om torskoppdrett i Trondheimsfjorden

15. okt: Ny motorferdsellov, uttalelse fra fylkeslage i ST

10. sep: Notat om ny motorferdsellov 

30. nov: Klage på trasévalg for "Sykkelenern" i Oppdal

28. okt: Planprogram for kommuneplan og konsekvensutgreiing for ny E6 gjennom Melhus

23. okt: Notat til miljøvernministern om "Myra" i Trondheim

26. sep: Dumping av masser i Trondheimsfjorden

15. sep: Gruveforurensning Løkken

30. aug: Hyttebygging: Reguleringsplan Monsøya, Hitra

21. aug: Svevestøv, anmeldelse av Trondheim kommune

1. aug: Terningskast til partier i NT

16. jul: Felles uttalelse mellom NNV i N-T og AP

5. jul: Klage på trasévalg på Sykkelenern i Oppdal

25. maj: Trondheim - Kommuneplanens arealdel 2006-2018

19. apr: Klage på vedtak i Trondheim kommunes bystyre om ny reguleringsplan for Myra

13. apr: Høringsuttalelse til kommunal plan for avfall og avfallsreduksjon i Trondheim

22. mar: Anke på vedtak om hyttebygning på dyrka mark på Hellandsjøen i Hemne kommune

22. mar: Uttalelse til Gatebruksplan for Midt-byn i Trondheim

10. mar: Årsmøteuttalelse fra fylkeslaget i NT om Oljevernberedskap langs Trøndelagskysten

10.mar: Årsmøteuttalelse fra fylkeslaget i NT om miljøkompetanse i kommune
 

20. des: Kommentar til varsel om reguleringsplan og planprogram for deponier i Tromsdalen

7. des: Hyttetomter i Resdal, Melhus

30. nov: Klage på trasévalg for "Sykkelenern" i Oppdal

1. okt: Anmeldelse av ulovlig veibygning i Orkdal

10. sep: Høringsuttalelse om forvaltningsplan for Børgefjell nasjonalpark

30. aug: Hyttebygging: Reguleringsplan Monsøya, Hitra

12. aug: Høringsuttalelse om E6 i Harran

16. jul: Ulovlig oppført badebryggei Malvik

7. jul: Klage til sivilombudsmannen angående vei i Roltdalen, Selbu

5. jul: Klage på trasévalg på Sykkelenern i Oppdal

22. jun: Høringsuttalelse til forvaltningsplan for Lierne nasjonalpark

12. jun: Vern av Sylan og Sankkjølen (sentral høring)

10. maj: Vern av Skardsfjella - Hyllingdalen (sentral høring)

22. mar: Merknader til opppstartsmelding om planarbeid av skogvern på statskog SFs grunn

16. mar: Brev til Miljøvernministern ang. oppdrett i Froan landskapsverneområde

12. mar: Krav om utlevering av miljøinformasjon fra Ulvig Kiær

5 nov: Fylkesdelplan Vindkraft ST - faktadelen

17. sep: Kommetnarer etter befaring ved Elgåa vannkraftverk

12. okt: Tilleggsuttalelse til søknad om bygging av Elgåa vannkraftverk

10. jun: Høringsuttalelse om kommunedelplaner vindmøller for Verdal og Levanger

23. apr: Høringsuttalelse til forslag til planprogram fylkesdelplan for vindkraft i Sør-Trøndelag

 

 

 

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 14.06.2022

Nyheter

Innvord2

Nei til mer vindkraft i Trøndelag

Trøndelag allerede har ofret for mye natur til vindkraft. For å bevare den inngrepsfrie naturen, naturmangfoldet, den sørsamiske reindrifta og friluftslivsinteresser ber vi om at områdene i Trøndelag tas ut av nasjonal ramme for vindkraft, skriver Naturvernforbundet i Trøndelag i sin høringsuttalelse.