Du er her:

  • Vindkraft

Vindkraft

Naturvernforbundet er for fornybar energi, men vi anser at fornybar energi ikke skal gå på bekostning av urørt natur og biologisk mangfold. Vi er for en oppgradering av eksisterende vannkraft, biobrensel fra bærekraftig skogbruk og vindkraft i allerede påvirkede områder. Dessverre er en stor andel av de prosjektene som har blitt gjennomført i Norge i urørt natur eller kommer i konflikt med fugleliv eller andre naturinteresser. Det er ikke kun vindkraftparkene som ødelegger norsk natur. Mange av anleggene ligger i områder hvor det i dag ikke finnes kraftlinjer som har den kapasiteten som kreves når vinden frisker i. Image
Fotograf: Mads Løkeland


Les mer: Faktahefte om vindkraft

I Trøndelag er det på gang et stort antall vindkraftparker som kommer til å ta av urørt natur. Kun de vindkraftparker som det er gitt konsesjon til på Fosenhalvøya under våren 2010 med tilhørende kraftliner vil gjøre at det forsvinner like mye inngrepsfri natur (natur mer enn én kilometer fra tyngre tekniske inngrep) som i hele Trøndelag i perioden 2003-2008.

Friluftslivet berøres hardt av vindkraftparker. Selv om området er åpent for fri ferdsel kan man se det mer som et industriområde enn et naturområde. I tillegg til vindturbinene er det en vei frem til hver turbin. Utbyggere argumenterer ofte med at inngrepet kun skal være der i 25 år, deretter må de søke om ny konsesjon. Om ikke konsesjonen fornyes vil utbygger bli nødt til å ta bort vindkraftverkene og veiene. Det gjenstår å se hvor godt fundament og spor etter veier vil synes når oppryddingen er over. Dessuten finnes det stor sannsynlighet for at konsesjonen vil fornyes, siden det vil skape nye inngrep å fjerne anleggene for å produsere strøm på andre plasser. Vi ser derfor på vindkraft som et betydelig mer langvarig inngrep enn 25 år.

Selv om mange mennesker blir negativt påvirket er det naturen som er den store taperen. Naturen er under sterk press og vindkraft kan ikke ses isolert, men som et av mange inngrep. Bernkonvensjonen har rettet skarp kritikk mot vindkraftverkene på Smøla, som har gitt mange kollisjoner mellom havørn og kraftverkene.

Vi anser at urørt natur skal stå urørt og at man skal satse på andre måter å spare eller produsere energi på. Energieffektivisering har blitt pekt på av det Internasjonale Energi Byrået (IEA) som den viktigste kilden til kutt i klimagassutslipp. Deres anslag er at vi globalt kan kutte 50 % av utslippene kun ved å spare energi, og Norge ligger langt etter mange andre land på dette området. Det handler ikke om å dra ned på levestandarden, men å ta i bruk eksisterende effektiv teknologi. Dette er også i mange tilfeller de rimeligste kuttene, innsparingen er oftest når den trengs som mest og man trenger ikke å bygge ut ledningsnettet. Dessverre er det mange politikere som anser at det er å vise større handlingskraft å produsere ny energi istedenfor å spare på bruken.

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.06.2020

Nyheter

Tamrein Storheia, Fosenhalvøya

Vindindustri- eller kystnasjonalpark?

På Fosenhalvøya er det nå igangsatt bygging av inntil et enormt vindindustrianlegg med vindmøller, tilførselsveier og store traseer for overføringslinjer. Spesielt ille situasjonen for Storheia, som er et viktig vinterbeite for sørsamene og et område med så store naturverdier at Naturvernforbundet ønsker å etablere en kystnasjonalpark der.