Du er her:

Krykkje står på den norske rødlista.

Krykkje står på den norske rødlista. Foto: Tore Killingland

Truede arter i Norge

Det finnes 2355 truede og 1235 nær truede arter i Norge. For noen er det satt i gang spesielle ordninger for at de ikke skal dø ut. Her kan du lese om noen av våre truede arter.

Det finnes flere ulike ordninger for å ta vare på truede arter:

Prioriterte arter. Dette er den mest omfattende beskyttelsen en art kan ha i Norge. Dette er et virkemiddel som ble innført med den nye naturmangfoldloven i 2009. Når en art er prioritert betyr det at å ta ut, skade eller ødelegge individer av arten er forbudt. For de fleste av de prioriterte artene skal også artens ”økologiske funksjonsområde” tas vare på. Dette er områder som arten er særlig avhengig av, for eksempel hekkeområder for fugl. I mai 2011 ble de første åtte prioriterte artene vedtatt. Du kan lese mer om prioriterte arter hos Miljøstatus.

Art med handlingsplan. Dette er egne planer for arter som blir laget for å hindre at arten ikke skal dø ut og skal inneholde tiltak som er positive for arten. En del handlingsplaner har allerede blitt laget, og mange er under utarbeidelse.

Fredete arter. Dette er arter det ikke er lov til å drepe, fange, ødelegge, skade, plukke eller samle inn. Dette gjelder alle virveldyr, med mindre det er åpnet for jakt, og for enkelte planter og virvelløse dyr som har egne forskrifter knyttet til den gamle naturvernloven.

Kommunenes ansvarsarter. Dette er truede eller sjeldne arter som trenger at kommunene tar et ansvar. I 2008 sendte miljøvernministeren postkort med en slik art til hver kommune.

 

På Naturvernforbundets nettsider kan du lese mer om noen truede arter:

Dverggås, en kritisk truet prioritert art med handlingsplan

Steinkobbe, en sårbar art

Oter, en sårbar art

Myrhauk, en sårbar art

Sandsvalen, som mange er bekymret for

Pigghåen, en kritisk truet art

Ålen, en kritisk truet art

Stor salamander, en sårbar art med handlingsplan

Myrflangre, en sterkt truet art som er fredet

Trønderlav, en kritisk truet art

Huldrestry, en sterkt truet art

Vi har også temasider om disse artene:

Europeisk hummer, nært truet

De store rovdyrene, som alle er truede arter

Fjellrev, en kritisk truet

 

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.09.2016

Hva gjør vi - til nett

Hva gjør vi?

Naturvernforbundet jobber over hele landet for å ta vare på naturen. Våre fylkes- og lokallag kjemper for å ta vare på de lokale naturperlene, der du bor.

Hva mener vi - nett

Hva mener vi?

Det er naturen som gjør at det går an å leve på jorda. Den gir oss ren luft, rent vann, medisiner, mat og unike opplevelser.

Hva kan du gjøre

Hva kan du gjøre?

Naturvernforbundets 20 000 medlemmer gjør en forskjell. Men vi trenger flere. Dette gir oss mer gjennomslag for de gode løsningene