La Osdalsflokken leve!

Naturvernforbundet klager på vedtaket om skyting av inntil 8 ulver i Osdalsflokken, og mener vedtaket er basert på feil premisser.

– Naturvernforbundet peker på at en begrunnelse for lisensjakt på ulv skal være motivert ut fra behovet for skadereduksjon, noe rovviltforskriften er tydelig på, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet. Osdalsflokken lever i et område med minimal konflikt mellom ulv og beiteinteresser. Det er ikke dokumentert at ulvene i Osdalsflokken har skadet eller drept sau eller tamrein. Etter Naturvernforbundets oppfatning kan man derfor ikke påberope seg skademotivert lisensfelling på dyr i Osdalsflokken siden den ikke utøver skader er vår konklusjon, sier Håpnes.

– Vi kan heller ikke se at nemndene i sitt vedtak redegjør nærmere for det aktuelle skadepotensialet som kan begrunne en lisens. Nemndene viser kun til at et begrenset antall sau er tatt av ulv i Hedmark, Oslo og Akershus i 2015. I områder med stabile revirmarkerende par av ulv er ikke tapene store. I beitesesongen 2015 levde det 6 familiegrupper med valper av ulv innenfor ulvesona. Samme år ble det erstattet 117 sau som tapt til ulv innenfor ulvesona. Dette er gledelig lite, og ingen skader skyldes ulvene i Osdalsflokken, sier Arnodd Håpnes

– Ettersom det er ikke er dokumentert noe tap av beitedyr i leveområdene til Osdalsflokken, antar vi at nemndene viser til et skadepotensial utenfor område, eventuelt dit ulvevalpene vandrer. I vedtaket er det ikke søkt vist hvor utvandrende ulver fra Osdalsreviret etablerer seg, men om de følger det generelle mønstret vandrer de østover til Sverige, og vil ikke utgjøre noe skadepotensial i Norge. Derfor er vedtak om skyting av Osdalsflokken basert på feil premisser og det har etter vårt syn ikke dekning i rovviltforskriften, avslutter Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.