Ny lisensjakt truer utsatt ulvebestand

– Når Miljøverndepartementet gir tillatelse til å felle tre ulv på såkalt lisensfelling, svekkes sjansen for å opprettholde bestandsmålet i 2011 kraftig, sier leder i Norges Naturvernforbund Lars Haltbrekken. – Ulven er allerede kritisk truet og blir ikke mindre truet av mer utskyting. Dette er skuffende av Miljøverndepartementet.

Med ca 30 eksemplarer er ulven Norges mest trua pattedyr. Å skyte ut tre av dem er svært uheldig for en så liten stamme. – Det vet myndighetene, og den kunnskapen skulle vært brukt til å si nei til lisensjakt, mener Haltbrekken..

Ulveparene mangler lederdyr
– Å åpne for lisensjakt når vi så vidt har nådd bestandsmålet er faglig uforsvarlig. Sjansen for at bestandsmålet nås også i 2011 er allerede betydelig redusert siden to av de tre yngleflokkene ser ut til å mangle ett av lederdyrene. Det betyr at de ikke vil yngle i 2011 om det ikke kommer inn nye lederdyr. Derfor er det viktig at de tre revirmarkerende parene som vi kjenner kan overleve slik at de kan bidra i reproduksjonen i 2011, sier Haltbrekken

Dødsdom til reetablert ulvepar – som ikke gjør skade
Gjennom dagens vedtak har Miljøverndepartementet gitt dødsdommen til dyrene i det nye Osdalsparet, som kunne gitt et nødvendig fødselsbidrag til den norske ulvebestanden i år. Osdalsparet lever utenfor ulvesona, men samtidig i et område der de gjør minimal skade. – Det er uakseptabelt at det gis tillates lisensjakt på disse viktige ulvene, fastslår Haltbrekken.

Naturvernforbundet mener at det viktigste nå er å sikre flere individer og mer genetisk variasjon i bestanden. Det gjør vi ikke med å skyte dyr, konkluderer Haltbrekken. 

Hva med lovverket?
Naturvernforbundet mener vedtaket er strid med flere viktige paragrafer i naturmangfoldloven. Blant annet at ulven skal forvaltes slik at deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt for å sikre en levedyktig bestand i sine naturlige utbredelsesområder.- Også føre var-prinsippet skulle kommet ulven til gode, men dette er fullstendig
tilsidesatt, konkluderer Lars Haltbrekken.


Bakgrunn
I 2010 nådde Norge bestandsmålet som Stortinget vedtok i 2004 på tre årlige ynglinger av ulv. Rovviltnemndene region i 4 og 5 (Østfold, Oslo og Akershus samt Hedmark) vedtok i januar en lisensfellingskvote på 3 dyr for
perioden 15.02. – 31.03. 2011. Naturvernforbundet klagde på vedtaket:
(http://naturvernforbundet.no/nyheter/naturvernforbundet-klager-paa-ulvejakt-article23288-166.html).


Men 14.02. 2011 bestemmer Miljøverndepartementet seg for å opprettholder nemndenes vedtak: (http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/pressesenter/pressemeldinger/2011/lisensfelling-av-tre-ulver-i-hedmark.html?id=633525)