Du er her:

Klage på vedtak gjort av rovviltnemda i region 5

Naturvernforbundet klager på vedtak gjort av rovviltnemnda i Hedmark, rovviltregion 5 for lisensfelling av jerv 2019-2020.

«Naturvernforbundet er skuffet over vedtaket og håper nemdas medlemmer tar inn over seg ansvaret for å sikre levedyktige bestander av rovvilt i Norge.

Vi mener medlemmene i nemda svikter sitt forvaltningsansvar når de vedtar en kvote som er høyere enn faglig anbefalt og samtidig åpner for uttak i ulvesonen. Det er konfliktskapende med slike vedtak som er så tydelig i strid med føringene fra Stortinget og rovviltforskriften.» sier Maren Esmark

Kvoten ble økt og fellingsområdet ble utvidet til å inkludere ulvesonen, noe som er mot den faglige tilrådning av fylkesmannens, landbruks- og miljøvernavdeling.

Naturvernforbundet finner det svært oppsiktsvekkende at nemnda på ny gjør et vedtak om jervejakt innenfor ulvesonen. I juni 2019 slo Klima- og miljøverndepartementet fast i sin behandling av klage fra Naturvernforbundet av nemdas vedtak om skyting i ulvesonen var ugyldig.

Vi kan ikke se at det nemdas vedtak er gyldig, da de samme juridiske forutsetningene ligger til grunn også i år.

Dersom vedtaket om økt kvote og jakt innenfor ulvesonen blir fastholdt av nemda, ber Naturvernforbundet om at det gis oppsettende virkning på klagen frem til departementet får behandlet den.

Artikkelen ble sist oppdatert: 23.07.2019