Du er her:

Aktivitetstilskudd 2022:

Sett fokus på arter trua av arealendringer

Vi har i år søkt penger fra Miljødirektoratet til en informasjonskampanje om arter som er truet på grunn av arealendringer.

9 av 10 arter på den norske Rødlisten har havnet på Rødlisten på grunn av arealendringer, altså at vi endrer eller bygger ned naturen. Vi ønsker med denne kampanjen å øke informasjonsnivået i befolkningen om hvorfor og hvordan arealendringer truer norske arter.

Sekretariatet planlegger også å arrangere ett eller flere webinarer som setter fokus på arealendring som trussel mot naturmangfold i løpet av våren. Vi anbefaler også å lese rapporten og/eller se webinaret om vår nye arealrapport. De som er interesserte i påfyll på hvordan man jobber lokalt med plansaker kan se vårt seminar fra september 2020.

Vi har også søkt om midler til å støtte lokal- og fylkeslag som ønsker å gjennomføre arrangementer relatert til dette temaet. 

Eksempler på slike arrangementer kan være seminarer, informasjonsarbeid eller aktiviteter knyttet til arter fra nærområdet (gjerne verneområder) som er truet av arealendringer.

I 2020 fikk for eksempel Naturvernforbundet i Horten støtte til å arrangere en møteserie med turer i ulike naturreservater.

Artsdatabankens nettsider kan du søke i Rødlista for å finne aktuelle arter.

Ta gjerne kontakt med sekretariatet hvis dere ønsker å ha et arrangement, men er usikker på hvordan dere skal utforme det eller hva det skal handle om. Årets tema favner svært bredt og derfor vil mange ulike typer arrangementer og problemstillinger være aktuelle for støtte i år.

Under paraplyen "arealendringer" havner for eksempel både flatehugst, intensivering av jordbruket, gjengroing av kulturlandskapet, hyttefelt, motorveier, utfylling i strandsonen, kanalisering av vassdrag osv osv.

Kontaktperson i sekretariatet: Ingegjerd Meyer, 416 51 908, im@naturvernforbundet.no

TILBAKE

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.01.2022