Du er her:

Uttalelser fra Naturvernforbundets styrende organer

Her ligger uttalelser og politiske vedtak fra landsstyremøter og landsmøter.

Naturvernforbundets landsstyre møtes fire ganger i året. Det er det viktigste politiske organet mellom landsmøtene, og den viktigste møteplassen mellom fylkeslagene og sekretariatet. Her kan du lese mer om Naturvernforbundets oppbygning. Landsmøtet er Naturvernforbundets øverste organ, og samles annethvert år.

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.11.2015

Nyheter

To sjarker på vei ut Repparfjorden

Støtteuttalelse til aksjonistene ved Repparfjorden

08.06.2021 | Sist oppdatert: 08.06.2021

Naturvernforbundets landsstyre gir sin helhjertede støtte til aksjonistene ved Repparfjorden i Finnmark som skal holde protestleir og planlegger fredelige, sivile ulydighetsaksjoner mot Nussir ASAs foreslåtte gruve i Kvalsund.

Sund_mpazdziora

Vi må lære av våre feil før vi tillater vindkraft til havs

08.06.2021 | Sist oppdatert: 08.06.2021

Konsesjonssystemet for vindkraft på land har tillatt utilgivelige inngrep i norsk natur. Samtidig har forvaltningen av havområdene våre ført til store arealkonflikter. Næringsvirksomhet og klimaendringene har gitt en kraftig nedgang i viktige bestander av fisk og sjøfugl. I år åpnet Norge for vindindustri i to havområder. Vi må passe på så vi ikke gjør de samme feilene til havs som på land –vi må ha en føre-var-holdning. Utbygging av havvind uten en vurdering av samlede virkninger og et mer helhetlig kunnskapsgrunnlag kan få alvorlige miljøkonsekvenser.

Lågendeltaet_II Foto Jan-Tore Egge CC BY SA

Naturvernforbundet krever varig beskyttelse av vernet natur

25.04.2021 | Sist oppdatert: 25.04.2021

Lågendeltaet naturreservat er et viktig og spesielt våtmarksområde med svært stor artsrikdom og over 50 registrerte rødlistede fuglearter. Naturreservatet har lovens strengeste vern, men er likevel truet av nedbygging.

Ramsås_hogstfelt 2

Skogsdrift må skje på en bærekraftig måte

25.04.2021 | Sist oppdatert: 05.05.2021

Skogen gir oss verdifullt trevirke, viktig naturmangfold og et stort karbonlager. Klimaendringer og tap av biologisk mangfold ansees i dag som de to største problemene vi står overfor. Mye av skogsdriften påvirker karbonlagrene negativt og kan ikke brukes som klimatiltak. I tillegg tas det for lite hensyn til det biologiske mangfoldet. Skogbrukerne har et stort ansvar for å drive skogen på en mer bærekraftig måte!

Oppdrettsanlegg

Redd fjordene og villfisken!

25.04.2021 | Sist oppdatert: 25.04.2021

Med dagens praksis har oppdrettsnæringen uholdbare konsekvenser for livet i fjordsystemene og strider mot FNs bærekraftsmål. Vi krever at oppdrettsanlegg i åpne merder forbys fra og med 1. januar 2025.

Løvetannbilete-Førdefjorden2 lite

Regjeringa må trekkje utsleppsløyvet til gruvedumping i Førdefjorden!

25.04.2021 | Sist oppdatert: 25.04.2021

Noreg er no eitt av tre land i verda som framleis tillét dumping av gruveslam i sjø. Likevel har regjeringa gjeve nye løyve til å dumpe millionar av tonn gruveslam i norske fjordar. Naturvernforbundet krev at regjeringa trekkjer utsleppsløyvet som er gjeve til gruvedumping i Førdefjorden.

De norske skogene i fare

26.11.2020 | Sist oppdatert: 26.11.2020

Situasjonen for skognaturen er dramatisk. Bare 20 prosent av skogen har unngått flatehogst – og hogstomfanget har økt de siste årene.

Viser fra 1 til 12 av totalt 101 artikler