Du er her:

Uttalelser fra Naturvernforbundets styrende organer

Her ligger uttalelser og politiske vedtak fra landsstyremøter og landsmøter.

Naturvernforbundets landsstyre møtes fire ganger i året. Det er det viktigste politiske organet mellom landsmøtene, og den viktigste møteplassen mellom fylkeslagene og sekretariatet. Her kan du lese mer om Naturvernforbundets oppbygning. Landsmøtet er Naturvernforbundets øverste organ, og samles annethvert år.

Nyheter

02.12.2016:

Landsstyreuttalelse: Ny kunnskap om naturverdiene i Vinda må stanse utbyggingsplanene i Valdresvassdraget

Planene om å bygge ut Valdres-vassdraget Vinda er det klart mest naturødeleggende utbyggingsprosjektet i Oppland de neste årene. Vinda vil komme i tillegg til en lang rekke andre utbygginger i fylket som bidrar til den dramatiske utarmingen av gjenværende vassdragsnatur i Oppland. Landsstyret i Naturvernforbundet har vedtatt en uttalelse som ber olje- og energiministeren stanse utbyggingsplanene.

01.12.2016:

Landsstyreuttalelse: Bakholdsangrep på verna vassdrag – stans Stortingets hastevedtak om utbygging av Opo

Opovassdraget ble vernet av Stortinget i 1973, og nå gjøres det forsøk på å oppheve vernet og bygge ut elva gjennom en hastebehandling i Stortinget. En kraftutbygging vil kunne ødelegge elva for alltid. Naturvernforbundets landsstyre ber energi- og miljøkomiteen stanse planene om kraftutbygging og heller be om at staten så raskt som mulig igangsetter flomverntiltak, slik som bygging av flomtunnel, for å sikre Odda sentrum.

01.12.2016:

Landsstyreuttalelse: Skog til biodrivstoff er et dårlig klimatiltak

I sine planer for å redusere utslipp av klimagasser har flere aktører presentert storsatsing på biodrivstoff fra norsk skog som ett av flere tiltak. Naturvernforbundet mener at det viktigste nå er at Norge ikke lenger utsetter nødvendige tiltak for kutt i utslipp av klimagasser. Når det gjelder biodrivstoff, mener vi at dette ikke er den beste utnyttelsen av skogen i Norge – særlig når målet er å redusere utslipp av klimagasser.

26.09.2016:

Landsstyreuttalelse: Skrinlegg Johan Castberg-utbyggingen

Olja som ligger under havbunnen på Johan Castberg-feltet i Barentshavet vil kunne føre til 4 ganger Norges årlige klimagassutslipp om den brennes. Landsstyret i Naturvernforbundet krever derfor at regjeringa tar klimaansvar og skrinlegger utbyggingsplanene på Johan Castberg.

23.06.2016:

Landsstyreuttalelse: Styrk miljøkompetansen lokalt

Landsstyret i Naturvernforbundet har på sitt møte 11.–12. juni 2016 avgitt følgende uttalelse: Bare 25 prosent av verdifulle naturtyper i Norge er kartlagt. Samtidig vet vi at nedbygging og fragmentering av naturarealene er en av de største miljøutfordringene vi står overfor.

Viser fra 1 til 12 av totalt 58 artikler