Kutt miljøskadelige subsidier, bevilgninger og skatteordninger

Denne uka avholder regjeringen sin siste budsjettkonferanse før forslaget til statsbudsjett for 2023 legges fram. Naturvernforbundet ber regjeringen kutte miljøskadelige subsidier, bevilgninger og skatteordninger og finne mer penger til tiltak som tar vare på naturen.

Oljeskip

Statsminister Jonas Gahr Støre er tydelig på at oljepengebruken i statsbudsjettet for 2023 skal ned. Høy aktivitet i økonomien gir inflasjon og økt rente. Vi ser allerede en betydelig kostnadsvekst i blant annet bygg- og anleggsbransjen. Ukraina-krigen påvirker også økonomien og krever ekstraordinære bevilgninger.

Men behovet for penger til natur- og klimatiltak er på ingen måte blitt mindre.

– For å redusere pengebruken er det derfor viktig at det nå kuttes i miljøskadelige subsidier, bevilgninger og skatteordninger, og det er i tillegg mange «gratis» grep som kan tas for å bedre miljøet, påpeker Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundets forslag til kutt i miljøskadelige subsidier og bevilgninger:

  • Kutte bevilgningene til motorveier, hos både Statens vegvesen og Nye Veier (og bruke noe av midlene til økt veivedlikehold), som også betyr at det må finnes nye løsninger for E16 og Ringeriksbanen
  • Avvikle den ekstraordinære oljeskattepakka
  • Kutte subsidier til miljøskadelige aktiviteter som skogsbilveibygging og skoggjødsling
  • Kutte bevilgningene til geologisk kartlegging for oljevirksomhet og mineralutvinning på havbunnen

– Å kutte milliardinvesteringer i motorveier og i nye oljefelt som utløses av den generøse oljeskattepakka, er bra for miljøet og reduserer presset i økonomien. Det er også på høy tid å kutte naturødeleggende subsidier, understreker Gulowsen.

Et strammere budsjett reduserer ikke behovet for viktige miljøtiltak.

– Budsjettet for naturtiltak i Norge utgjør mindre enn 0,3 prosent av statsbudsjettet. Skogvern, naturrestaurering og naturkartlegging er eksempler på tiltak som sårt trenger mer penger. Det samme gjelder en ekstraordinær innsats for å redde Oslofjorden og tiltak for å bevare villreinen. Videre trenger vi tidenes satsing på energieffektivisering for å redusere strømforbruket til folk og næringsliv. Penger til dette må komme, og det kan finansieres med kutt i miljøskadelige bevilgninger, understreker Truls Gulowsen.

I tillegg er det mange grep som kan gjøres uten at det krever bevilgninger.

– Statsbudsjettet må varsle en ny kurs, som blant annet betyr nei til nye oljefelt, ingen nye konsesjoner til åpne oppdrettsanlegg, stans i naturødeleggende vann- og vindkraftutbygging, forbud mot nedbygging og grøfting av myr, strengere krav til rensing av utslipp fra landbruk og kloakk, konkretisering av jordvernmålet og styrking av statsforvalterens rolle i plansaker. Vi forventer at dette hukes av når regjeringen nå skal banke gjennom sitt forslag til statsbudsjett, avslutter Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.