• Nå blir det bråk!

    Folk, fugl og fisk kan gå en støyende sommer i møte. Regjeringen har sluppet vannskuterne løs på strandsonen vår

Folk, fugl og fisk kan gå en støyende sommer i møte. Regjeringen har endret reglene og sluppet vannskuterne løs på strandsonen vår. Nå er det opp til kommunene å skjerme om dyreliv og naturopplevelser.

Vil du gjøre mer? Si fra til din ordfører at du ikke ønsker vannskutere nær land!

 

Derfor er Naturvernforbundet mot vannskuterkjøring nær land:

1. Vanskutere er en trussel mot fugle- og dyreliv
2. Vannskutere forstyrrer friluftsliv
3. Vannskutere er ikke båter, derfor trengs egne regler.

Inntil nå har vannskutere måttet holde seg 400 meter fra land. Regelen ble innført for å skjerme om friluftslivet langs kysten og beskytte sårbare sjøfugler mot støy og kjøring i deres leveområder. Fredag 19. mai ble det kjent at Regjeringen opphever de nasjonale forskriftene for bruk av vannskuter. Hensikten var å likestille dem med fritidsbåter og la hver kommune bestemme reglene for vannskuterkjøring i sin kommune. Det er en meget dårlig idé, mener Naturvernforbundet.

– Nå må vi stanse dette vettløse vannskuterslippet. Vi må for all del hindre en utvikling med mer villmannskjøring, flere ulykker, mer støy og forstyrrelser av sårbart fugle- og dyreliv liv langs kysten vår, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet oppfordrer nå alle kommuner til å gjeninnføre regelverket fra de nasjonale retningslinjene, for å skjerme dyreliv og friluftsliv. (sett inn lenke her).

Her er tre gode grunner til at vannskutere bør holde seg langt fra land

1. Vanskutere er en trussel mot fugle- og dyreliv
Frislippet av vannskutere vil kunne gå hardt ut over ærfugl, terner og andre sjøfugler som sliter langs kysten, i den sårbare perioden med ruging og små unger spesielt. Forskning viser at fuglene langt på vei tilpasser seg småbåttrafikk som i stor grad følger faste seilingsleder, mens skuternes totalt uforutsigbare kjøring stresser dem på en helt annen måte. Norsk Ornitologisk Forening får stadig melding om sjøfugler som er forstyrret og drept av uforsvarlig kjøring med vannskuter. Mange sjøfugler opplever nå en dramatisk nedgang i bestandene, og flere er havnet på rødlista som utrydningstruede. Det siste de trenger er en ny trussel.
▪  Norsk Ornitologisk Forening, Lek med vannscooter – alvor for fuglelivet

2. Vannskutere forstyrrer friluftsliv
For folk som bruker strender og skjærgård til rekreasjon og friluftsliv oppleves vannskuterkjøring som svært forstyrrende . Villmannskjøring er direkte farlig for badende, folk som padler og andre myke trafikanter til sjøs. I områder hvor det er mange ønsker å bruke strandsonen, har det vist seg at fortrenger andre friluftsgrupper. Med mer motorisert trafikk i områder med mange ulike friluftsgrupper er det også grunn til å forvente flere ulykker.
▪ Vista Analyse, Evaluering av regelverket for vannskuter, side 11

3. Vannskutere er ikke båter, derfor trengs egne regler.
Vannskuter er ikke båt. Båter brukes først og fremst til transport fra ett sted til et annet, mens vannskutere brukes mye mer til lek. Vannskutere har ikke propell, de kan kjøre nær land, oppnå store hastigheter og kan gjøre brå vendinger. Nå kan man råkjøre med båter også, og villmannskjøring med båt forstyrrer allerede fugleliv og friluftsliv mange steder. Hvis vi slipper vannskuterne løs i strandsonen, får vi enda mer av den motorferdselen vi bør unngå.
▪ Vista Analyse, Evaluering av regelverket for vannskuter, side 11.

Kommuner flest er mot
Et stort flertall av kommunene ønsker ikke det nye regelverket. Mer enn åtti prosent av de 84 kommunene som har uttalt seg i høringen sier klart nei. Store byer som Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim sier nei. På hele stripa fra svenskegrensa via Oslo og Kristiansand til Bergen er Drammen den eneste byen utenom Lillesand og Sandnes som synes det er en god ide å slippe støyende vannskutere tett inn på badestrender, fuglereservater og annet. Også reiselivsorganisasjonene og natur- og friluftsorganisasjonene er mot «vannskuterslippet». Ved å la hver kommune bestemme selv, åpnes det for et virvar av forskjellige regler. Det blir uoversiktelig for brukerne og vanskelig å håndheve for politiet.

Les også: Naturvernforbundets høringsuttalelse til Regjeringens forslag om å oppheve forskriften.

Les også: Hva kan kommunen gjøre? Brev til norske kommuner fra Norsk Friluftsliv

Les også: Felles opprop mot vannskuter fra natur og friluftsorganisasjonenen.

Les også: Vannskuter en trussel mot fuglelivet

Les også: Mal for brev til kommuner om vannskuter

Forslag til leserinnlegg fra enkeltpersoner eller lokallag: Hva er det "din kommune" kommune har skjønt, som regjeringen ikke...?