Du er her:

Våre verneforslag

Vern av de siste eventyrskogene er en hard kamp vi i NOA kontinuerlig jobber for, og i oktober 2018 kom det en gladnyhet fra byrådet i Oslo; En ny plan for bevaring og restaurering av Oslo kommunes skoger, der alle våre poenger om bevaring av gammelskog, pukkhogst og større sammenhengende villmarksområder ble tatt med. 

Den nye planen skal blant annet styrke Marka som et pionerområde for restaurering av rikere og villere natur, gi opplevelsesrik skog og kommunalt vern fra hogst som «bevaringsskog», forby lisensjakt på gaupe og ulv, samt at kommunen på egen grunn skal drive plukkhogst og skogsdrift med sikte på å bevare naturmangfold og gi gode friluftsopplevelser.
Dette er et viktig løft for å bevare det biologiske mangfoldet i Oslomarka og et godt tiltak for å ivareta befolkningens tilgang på opplevelsesverdier og rekreasjonsmuligheter.

Under kan du lese mer om våre verneforslag:

Verneplanene er verneforslag etter Markaloven, for spesielt verneverdige områder. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.04.2020

Nyheter

SamhengvilmaGammelskogcollage

Sammenhengende villmark

Nord i Oslomarka finnes fortsatt sjeldne lommer med biologisk gamle skoger uten betydelige tegn på påvirkning av mennesker. Her kan du fortsatt finne sjeldne og underlige arter som er sterkt knyttet til gamle og varierte skoger, som lappkjuke, huldrestry og storporet flammekjuke. Sistnevnte er ansett som Europas mest sjeldne og truede skogsart, og er kun funnet tre steder i Norge.

Romopplevelse (3)(1)

Nordmarka Krokskogen Landskapsvernområde

Fire og år og mange diskusjoner har ført frem til et nytt type verneforslag. Vi ser for oss et større landskapsvernsområde nord i Nordmarka og på Krokskogen som sikrer restaurering av borealt skogøkosystem, gjennskaper store sammenhengende skogsområder med naturpreg i Marka og samtidig gir rom for produksjon av tettvokst høykvalitetstømmer, basert på fleralderskogbruk.

Viser fra 1 til 4 av totalt 6 artikler