Einunna bygges ut – hvem står for tur?

– Med regjeringens absurde vedtak om å tillate ny utbygging av Einunna, på tvers av NVEs anbefaling, kan enda et stykke dyrebart natur- og kulturlandskap i Hedmark bli påført ubotelig skade, konstaterer Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. Han frykter at det kan bli verre.

Einunndalen er Norges lengste seterdal, et av få steder i Norge hvor den sjeldne myrhauken hekker, og hvor villrein opptrer deler av året. Gjennom dalen renner Einunna, ett av tolv norske vassdrag Naturvernforbundet har pekt på som de viktigste å ta vare på. Regjeringen har allerede gitt konsesjon til tre av dem, Einunna ble det fjerde.

Æresmedlem i Naturvernforbundet og Norges fremste vassdragsforkjemper Per Flatberg kaller utbyggingen en skandale, og er dypt uroet. – Hva kan vi nå vente oss, spør han.

Departementet overprøver
Det er lite tradisjon for at Olje- og energidepartementet (OED) overprøver Norges Vassdrags- og Energidirektorats (NVE) anbefalinger, ettersom NVE utelukkende sier nei til de aller mest verdifulle vassdragene. Men naturvernerne fikk sjokk da Regjeringen for et par uker siden gjorde det klart at også Einunna var «fritt vilt». Stikk i strid med innstillingen fra kommunen, fylkesmannen, natur og friluftsorganisasjonene – og NVE.
– Vedtaket er absurd – og illevarslende, sier Haltbrekken. Nylig møtte en rekke organisasjoner opp hos OED for tydelig å markere behovet for en kursendring.

Frykter for Daleleva, Tolga og Hovda
«Dalelva med Rullestadjuvet må tas ut av planene til Rullestad og Skrumme Energi», sier et samstemt DNT, Naturvernforbundet, WWF og Jeger og Fisk. Natur- og friluftsverdiene er alt for viktige til at også dette området skal ofres. Organisasjonene støtter NVEs anbefaling om moderat utbygging i området, mot at Daleva tas ut. 

NVE har anbefalt delvis utbygging av Tolga, den siste hurtigstrømmende lengre elvestrekningen i Glomma som ennå ikke er bygget ut. Her kan den viktigste striden stå om hvorvidt Eidsfossen tas ut av utbyggingsprosjektet – slik NVE anbefaler. Strekningen fra Eidsfossen og nedstrøms er Nord-Europas viktigste destinasjon for fluefiske etter harr. – En utbygging mener vi vil være i strid med både naturmangfoldloven, med EUs vanndirektiv og med nasjonale mål for friluftsliv, sier Haltbrekken.  

Hovda, et av de siste urørte, større vassdragene i Hedmark, med store naturverdier knyttet til juv, bekkekløfter og nærområder, er anbefalt bygget ut av NVE. «NVEs saksbehandling avdekker grove utelatelser mht de reelle naturverdiene», sier Kjetil Skogen i Naturvernforbundet Hedmark. (Se vedlagt kronikk.)

– Det var et svært bra møte, sier Haltbrekken. Men fortsettelsen tør jeg ikke spå om.