Redd elvene

Den unike vassdragsnaturen er en viktig del av Norge. Naturvernforbundet kjemper for vern av de siste urørte vassdragene, og for fortsatt vern av Raundalselva.

Raundalselva er ei av de største og viktigste uregulerte elvene i landsdelen. Den bør fortsatt vernes på grunn av sine store naturkvaliteter og fordi den er en perle for friluftsliv, forskning og kultur. Naturvernforbundet var tilstede under Ekstremsportveko i Voss for å kjempe for varig vern av Raundalselva. Raundalselva har vært vernet siden 1986, men i april 2010 la Voss kommune, Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK) og Voss Energi AS fram en rapport der de anbefalte utbygging av tre kraftverk i elva, til sammen 660GWh, noe som forutsatte at vernet ble opphevet. Voss kommune vedtok i mai 2011 å jobbe videre med disse planene. Kommunestyret har vært delt på midten i saken, og det er mange motstandere og stort engasjement i lokalbefolkningen, miljøbevegelsen, Turistforeningen og rafte- og padlemiljøet.

Hvorfor fortjener Raundalselva varig vern?

En eventuell opphevelse av vernet i Raundalen vil få konsekvenser for hele Vossovassdraget og alle berørte kommuner. To tredeler av de store norske vassdragene er regulert, og sju av de ti høyeste fossene bygd ut. Dette har ført til et stort press på naturmangfoldet i vassdrag. Vassdragsnaturen er unik og rik, og Norge har et internasjonalt ansvar for artene og naturtypene som finnes der. Derfor må resten av de store vassdragene spares. En opphevelse av vernet for å bygge ut Raundalselva vil gi en åpning for at også andre vernevedtak kan vurderes på nytt, og vil uthule vernet av norske vassdrag.


Les også innlegget om vern av Norske Vassdrag