Tommelen ned for kraftutbygging i Opo

Det er stor motstand mot flomtunnel og kraftverk i den vernede elva Opo i Hordaland, det viser høringsuttalelsene som har kommet inn til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Et av argumentene for kraftverk har vært at det vil sikre elva mot flom. Naturvernforbundet, Forum for natur og friluftsliv og Odda Jakt- og Fiskelag er sterkt kritiske til kraftutbygging i elva og ber NVE vente på utredning av en alternativ løsning med flomluke.

Det er bred enighet om at flomsikring må gjennomføres for å hindre nye ødeleggelser. NVE har allerede gjennomført et omfattende flomsikringsarbeid som vil sikre mot en 500-årsflom med klimapåslag. Men fortsatt gjenstår sikring av områdene ved Sandvikvatnet og lenger oppe. Her skal det utredes en mulighet for å montere en flomluke. Utredningen gjøres av Multiconsult og vil foreligge 30. mars. Selv om dette alternativet ikke er ferdig utredet, har NVE likevel sendt søknaden om kraftverk på høring.

– Naturvernforbundet finner det svært beklagelig at NVE har sendt konsesjonssøknaden på høring før denne utredningen foreligger, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Kraftutbyggingsalternativet vil ha store negative konsekvenser for laks-og sjøørret fordi vannføringen blir sterkt redusert.

– Det er åpenbart at verneinteressene forringes om flomtunell og kraftverk blir bygd. Stortinget har uttalt at flomdempingstiltak i vernede vassdrag ikke må påvirke verneverdiene nevneverdig, sier Ask Lundberg.

Naturvernforbundet mener at det skal svært tungtveiende grunner til for å tillate inngrep et vernet vassdrag, og slike grunner foreligger ikke for å bygge flomtunell med kraftverk fra Sandvinvatnet til Sørfjorden.

Høringsuttalelse fra Forum for natur og friluftsliv i Hordaland

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet

Høringsuttalelse fra Odda Jakt- og Fiskelag