Vernede vassdrag

Siden Naturvernforbundet startet arbeidet for vern av verdifulle vassdrag tidlig på 1900-tallet, har rundt 390 vassdrag blitt vernet mot utbygging.

Austervefsna

Vern av vassdrag betyr at det ikke kan gis tillatelse til kraftutbygging. I tillegg ønsker Stortinget at verneverdiene i vernede vassdrag skal ivaretas mot andre inngrep enn kraftutbygging. Det ble imidlertid åpnet for en begrenset utbygging av kraftverk opp til 1 MW i vernede vassdrag i 2005. Naturvernforbundet følger disse prosjektene, og krever at vassdragenes naturverdier alltid skal prioriteres foran kraftutbygging.

Det første offentlige vernearbeidet kom først i gang på 1960-tallet, selv om Naturvernforbundet startet arbeidet for vassdragsvern alt tidlig på 1900-tallet. Fra 1973 til 2009 har 388 vassdrag blitt vernet mot utbygging, gjennom fire verneplaner for vassdrag og to suppleringer. Målet for disse var at de skulle utgjøre et representativt utsnitt av norsk vassdragsnatur.