Du er her:

Honorata Gajda, fagrådgiver i Naturvernforbundet Foto: Hallgeir Opdal

Honorata Gajda, fagrådgiver i Naturvernforbundet Foto: Hallgeir Opdal. Foto: Honorata Kaja Gajda

Innlegg:

En elv det er verdt å ta vare på

Gjengedalsvassdraget har flere ganger blitt vurdert som et av de mest verneverdige vassdragene i Norge. I dag trues denne vakre og rike elva av vannkraftutbygging og ny kraftlinje.

Honorata Gajda, fagrådgiver i Naturvernforbundet

Gjengedalsvassdraget er folkeelva hvor du ikke bare kan oppleve ditt livs fiskeeventyr, men også se den dramatiske og vakre naturen som finnes rundt våre gjenværende frie elver, fosser og våtmarksområder. Her finner vi truede naturtyper som bekkekløfter og fossesprøytsoner. Der elva renner vilt og fritt, trives arter som ikke finnes noe annet sted. Den norske nasjonalfuglen fossekall, bygger for eksempel redene sine der fosseduren maskerer lyden av fugleungene fra rovdyr. Gjengedalsvassdraget inneholder også våtmarksområder med mye våtmarksfugl og en storlaksstamme. Dette er et storslått landskap som mange nordmenn er glade i.

ImageMen idyllen er nå truet. Store deler av  Gjengedalsvassdraget skal legges i rør, og omgjøres til kilowattimer. På kontoret får jeg stadig telefoner fra folk som er glade i Gjengedalsvassdraget, og som nå er bekymret for hva som skal skje. De vet at vi i Naturvernforbundet jobber for å være naturens stemme, og for å representere alle de som er glade i norsk vassdragsnatur. Det er det flere som er. Derfor har vi nå gått sammen med flere andre for å kjempe for vassdraget.  Naturvernforbundet, DNT og WWF har gått sammen mot utbygging.Vi i Naturvernforbundet er for at vi produserer ren energi, men vi må også sørge for at vi tar vare på de viktigste delene av norsk natur. 

Planene går ut på å regulere elvas kilder, Storevatnet og Dalevatnet, og legge elva i rør i en strekning på 5,8 km.  Da vil artene som trives i elva, og de fine opplevelsene og det vakre landskapet lide. Den omsøkte kraftlinja og kraftverket vil forårsake store inngrep i noen av de mest verdifulle områdene. Nå er det naturligvis slik at all energiproduksjon har konsekvenser for naturen. Naturvernforbundet er ikke mot all kraftproduksjon, men vi vil bevare de viktigste natur- og friluftslivverdiene for alle våre etterkommere. Gjengedalsvassdraget er definitivt et av dem. Derfor er vi mot at det blir gitt konsesjon til Gjengedal kraftverk og kraftledningen som er planlagt fra Gjengedal-Storebru til Agledal. Vi står sammen med  mange. Både  grunneiere, miljøorganisasjonene, villreinnemda, turfolk og sportsfiskere engasjerer seg for det vakre Gjengedalsvassdraget. Vedlagt ligger vår høringsuttalelse, der vi forklarer hva som kan gå tapt hvis elva utbygges. Sammen skal vi ta vare på elva!

Dette er et innlegg fra 2014. Utbyggingsplanene for Gjengedalselva ble stanset i 2018.

Her finner du også en oversik over de mange høringsuttalelsene som har blitt sendt:

Fylkesmannen sin høringsuttalelse
Norges Jeger- og Fiskerforbund sin høringsuttalelse
Villreinnemnda for Sogn og Fjordane - Gjengedal kraftverk og kraftlinje
Lennart Moe - Gjengedal kraftverk og kraftlinje
Henning Moe - Gjengedal kraftverk og vedlegg
Grunneigarar i Ommedal - Fråsegn til Gjengedal kraftverk og kraftlinje
Grunneigarane på Mjellem og Rognkleiv - Fråsegn kraftlinje Gjengedal-Storebru
Grunneigarane frå Heimseta - Fråsegn kraftlinje Gjengedal-Storebru
Grunneigar Rasmus Ommedal - høyringsvar til Gjengedal kraftverk
Grunneigar Steinar Langedal - Fråsegn til Gjengedal kraftverk og kraftlinje
Småkraftprodusentar i Hyen - Fråsegn kraftlinje Gjengedal-Storebru

Les også artikkel i Firda 25.06.2014: "Stor verneverdi - Fire organisasjoner med felles uttale om Gjengedal kraft"