Du er her:

KOMMENTAR - BIOLOGISK MANGFOLD

Bekkedaler i Horten er truet av utfylling av hogst

Bekkedaler i Horten kommune er truet av utfylling og hogst. Kommunen bør si nei til eventuelle søknader om utfyllinger og politianmelde ulovlige fyllinger.

Flere bekkedaler i Horten kommune er truet av utfylling og hogst. I vinter er det foretatt omfattende hogst i deler av en bekkedal på Helland på Nykirke. Gjennom flere år er det fylt ut ulovlige masser i Bondalen som strekker seg fra Solberg og opp til Nykirke. Utbygging av vei og jernbane i senere år har også negative konsekvenser for bekkedaler. Naturvernforbundet ber derfor Horten kommune om å være særlig oppmerksom på situasjonen for bekkedaler eller ravinedaler. Kommunen bør si nei til eventuelle søknader om utfyllinger og konsekvent politianmelde ulovlige fyllinger. Naturvernforbundet i Horten følger situasjonen nøye.

Det er to hovedgrunner til at kommunens gjenværende bekkedaler, skapt av rennende vann og kildetilsig, må bevares. For det første utgjør de en viktig del av landskapsformen rundt Oslofjorden. Raviner ble skapt på slutten av siste istid, da store mengder leire ble avsatt der havnivået var høyest. Omfattende bakkeplanering gjør at store deler av det opprinnelige lavinelandskapet på Østlandet er ødelagt. Som naturtype er ravinen i dag i fare for utryddelse, og står dermed på Artsdatabankens rødliste som «sårbar».

For det andre gir bekkedalene et vesentlig bidrag til biologisk mangfold. Dype, fuktige raviner byr gjerne på et rikt arts- og naturmangfold. I møte med klimaendringene som vil gjøre Norge våtere, tørrere og værmessig villere om hverandre, vil raviner være en naturlig flomdemper for styrtregnet som vil komme hyppigere. Samtidig vil bekkedalene bidra til å lagre karbon. De fredelige, frodige dalene er ofte tilholdssted og foretrukken overnatting for dyr som rådyr, elg og hjort, noe vi ser i vår egen kommune.

På grunn av den høye fuktigheten i ravinedalen går de biologiske prosessene raskere, plantene både vokser og dør raskere, og det dannes mye død ved – en god indikator på rikt biologisk mangfold. Sopp, moser, lav og insekter stortrives i områder med mye død ved, og det er sjelden så mye mikroliv å finne, som i en halvmorken trestokk.

Horten kommune skal gjennom en egen kommunedelplan kartlegge det biologiske mangfoldet. Det er viktig at vi da er oppmerksom på hvor viktig de dynamiske dalførene er for naturen og derfor sikrer bekkedalene i vår fremtidige arealdisponering. Bekkedalene er viktige og unike livsmiljøer for sopp, insekter og fugler. Insektsrike ravinedaler er hjem og matfat for mye utrydningstruet fugl, og mange individer og flere ulike arter av våre rødlistede fugler trives i ravinene.

 

Ragnhild Trosby og Dag N. Kristoffersen, Naturvernforbundet i Horten

Artikkelen ble sist oppdatert: 27.04.2021