Du er her:

Hva gjør vi?

Naturvernforbundet jobber over hele landet for å ta vare på naturen. Våre fylkes- og lokallag kjemper for å ta vare på de lokale naturperlene, der du bor.

Vi kommer med innspill til kommuneplaner, utbygningssøknader og andre prosesser der det er viktig at naturens stemme blir hørt. Vi tror gode naturopplevelser styrker naturvernengasjementet, i tillegg til å gi helse og trivsel. Derfor arrangerer vi turer og samlinger for å spre naturglede og kunnskap om naturen. Vi arrangerer kurs og seminarer for å informere om naturverdiene og inspirere til lokalt engasjement.

Se her for å se om det er noe i nærheten av der du bor

Vil du gjøre mer for naturen kan du melde deg inn i Naturvernforbundet

Bevaring gjennom vern

Norge har Europas mest varierte natur, 2398 truede arter og 40 truede naturtyper.  De fleste av disse er truet av at leveområdene deres blir ødelagt gjennom ulike typer menneskelige inngrep. Derfor må en del områder vernes. Vern betyr ikke at naturen bevares statisk - tvert imot: det betyr at vi setter av områder der naturlige prosesser får gå sin gang. Naturvernforbundet jobber for å få vernet mer skog, flere elver, mer fjellnatur og flere marine områder.

  • Skog. Halvparten av Norges truede og sjeldne arter lever i skog, og svært mange trues av skogbruk. Naturvernforbundet vil ha vern av minst 4,6% av all produktiv skog, tilsvarende forskernes anbefalinger. Les mer her
  • Marine områder. Norge har store naturverdier i havet og langs kysten, men mye er under press. Naturvernforbundet jobber for at flere marine områder skal vernes slik at viktige arter kan overleve
  • Vassdrag. Vassdragene i Norge har unike naturverdier, men allikevel er to tredeler regulert. Naturvernforbundet jobber mot inngrep i verna vassdrag og for at flere vassdrag skal få beskyttelse gjennom verneplaner.
  • Fjellnatur. Norges fjellnatur huser truede arter, villrein og gir store friluftsopplevelser. Selv om mange områder er beskyttet i nasjonalparker, er den resterende fjellnaturen under stort press fra utbygging. Naturvernforbundet vil ha en supplerende nasjonalparkplan og stoppe inngrep som skader fjellnaturen. 

Mer miljøvennlig politikk

Framtiden for mange viktige naturverdier blir avgjort politisk. Naturvernforbundet følger derfor mange politiske prosesser for å sørge for at naturens stemme blir hørt. Vi jobber opp mot politikere, både på Stortinget, i kommuner og fylkeskommuner, og sier i fra når vi mener vedtak ikke tar tilstrekkelig hensyn til naturen og dens mangfold av arter. Målet er en politikk som legger til rette for en bærekraftig utvikling der hensynet til naturen blir prioritert, og der de miljøvennlige valgene er de enkleste å ta i hverdagen.

Samarbeider for å få viktige spørsmål på dagsorden

Kunnskap og engasjement i befolkningen er viktig for at politikerne skal ta de rette valgene. Naturvernforbundet jobber derfor aktivt for å løfte fram de viktige naturvernsakene i lokal og nasjonal media. Vi skriver kronikker og leserbrev og tipser journalister om viktige saker. Noen ganger arrangerer vi markeringer for å synliggjøre det store engasjementet og viktigheten av en sak. Ofte danner vi allianser der vi samarbeider med andre aktører med felles interesser i en sak. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 23.04.2014