Du er her:

Politiske målsettinger

Norge har en lang rad ulike politiske målsettinger som en stor vindkraftutbygging kommer i konflikt med:

  • Norge har som mål å stanse tapet av inngrepsfri natur. Inngrepsfrie områder som strekker seg fra kystlinjen til fjellet, som flere av prosjektene i Trøndelag berører, anses som de viktigste områdene å bevare. Mange av vindkraftprosjektene i Trøndelag vil berøre mange av disse områdene.

  • Norge er forpliktet til å bevare kystlandskapet gjennom den Europeiske landskapskonvensjonen. Image
    Fotograf: Mads Løkeland

  • Norge satte som mål å stanse tapet av biologisk mangfold før 2010. Dette målet klarte ikke regjeringen å nå og man ser nå på nye målsettinger. Tap av habitat og økt fragmentering som er blant de største truslene mot biologisk mangfold i Norge. Blant annet finnes hubro som påvirkes sterkt av forstyrrelser og kollisjoner med turbinblandene på flere lokaliteter hvor det er planlagt vindkraftverk.

  • Soria Moria erklæringen slo fast at reiseliv skal være et nasjonalt satsningsområde. Det er naturturisme som gir Norge et fortrinn som reiselivsnasjon i en global sammenheng. Vil folk komme til Norge for å se på naturen, selv om det er stort antall med vindturbiner langs kysten?

  • Fylkestinget i ST har som mål en årlig produksjon på 2-3 TWh i fylket til år 2020. Fylkestinget anser at større effekt vil gi for stort tap av areal. Med de gitte konsesjonene når man nesten taket på dette målet. NT har ikke noen slik målsetting.

Regjeringen hadde som mål 3 TWh/år produsert vindkraftstrøm i 2010. Dette målet ble ikke nådd, men de konsesjoner som nå har blitt gitt i Trøndelag oppfyller dette med god margin. Ny målsetting er at det i 2016 årlig skal spares eller produseres 30 TWhfornybar energi sammenlignet med 2001. 11 % av dette vil bli gjennomført ved hjelp av trøndersk vindkraft. Naturvernforbundet anser at en stor del av denne målsettingen burde oppfylles ved energieffektivisering.

Artikkelen ble sist oppdatert: 23.06.2010