Du er her:

  • Vindkraft
  • Vindindustri- eller kystnasjonalpark?
Rein på Storheia

Rein beiter på Storheia. Foto: Arne Hugdal.

Vindindustri- eller kystnasjonalpark?

På Fosenhalvøya er det nå igangsatt bygging av inntil et enormt vindindustrianlegg med vindmøller, tilførselsveier og store traseer for overføringslinjer. Spesielt ille situasjonen for Storheia, som er et viktig vinterbeite for sørsamene og et område med så store naturverdier at Naturvernforbundet ønsker å etablere en kystnasjonalpark der.

Storheia dekker et ubrutt område på 50 kvadratkilometer fra fjord til fjell i Bjugn og Åfjord kommuner på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag. Området er uten varige inngrep i form av veier og kraftutbygging.

Reinbeiter bygges ned
Sørsamer har drevet tradisjonell reindrift i området siden 1500-tallet. De voldsomme utbyggingsplanene kan ødelegge verdien av reinbeitene. Sør-Fosengruppen i Fosen reinbeitedistrikt hevder at Statskrafts planer på Storheia innebærer de største inngrep som er lansert overfor sørsamisk reindrift, og truer sør-samenes folkerettslige rettigheter som urbefolkning. Naturvernforbundet støtter den sørsamiske reindriftas kamp mot vindindustrien, 
inkludert deres rettslige steg for å få stoppet vindkraftplanene. Dette bør få oppsettende virkning fra dag en slik at anleggsarbeidene ikke starter i løpet av saksgangen

Rammer friluftsliv og naturverdier
I tillegg går det ut over natur- og friluftsinteresser. I området ligger Hildremsvannet naturreservat, det er nedslagsfelt for to vernede vassdrag, og det er tilholdssted for sjeldne fugler som hønsehauk, hubro, kongeørn, vandrefalk, storlom og gråspett.

Underskudd på kystvern
Norske nasjonalparker og landskapsvernområder er stort sett lokalisert i innlandet, mens sjønære verneområder er mangelvare. I en tid med raske klimaendringer ville Storheia kystnasjonalpark representere en inngrepsfri korridor fra sjø til høyfjell. Slike økologiske ”krabbefelt” kan være avgjørende for arter som er avhengig av å forflytte seg når livsbetingelser endres. På Naturnvernforbundets landsstyremøte i desember 2009 ble det vedtatt å gi Storheia førsteprioritet som kandidat til Norges første kystnasjonalpark. Norske miljømyndigheter har for øvrig kategorisert området som svært viktig og at prosjektet innebærer ”stor konflikt”i forhold til nasjonale miljømål.

Sløsing med offentlige midler
Prosjektet innebærer for øvrig en enorm sløsing med offentlige midler. Til sammen representerer vil omtrent 13 milliarder kroner bli gitt i offentlig støtte til vindkraftanleggene. 5 milliarder av dette vil gå til kraftlinja Namsos - Surnadal, en linje som utelukkende bygges på grunn av vindkraftanleggene, og innebærer dermed en skjult subsidiering av vindkraftanleggene. Om man legger Enovas tall til grunn ville man ved å satse på energieffektivisering kunne frigjort mer energi med en brøkdel av støtten - helt uten naturrassering.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.07.2016