Vindkraft

Vindkraft er i rivende utvikling. Siden årtusenskiftet har vindkraftproduksjonen hatt en økning på 25–30 prosent hvert eneste år. I Danmark dekker vindkraft nå 23 prosent av energiforbruket. Her i Norge har vi et enormt potensiale for å utnytte denne fornybare energikilden. Men utbygging av vindmølleanlegg har også mindre heldige konsekvenser.

På global basis er produksjonen av vindenergi fortsatt forholdsvis lav. Ved utgangen av 2008 ble det produsert en innstalert effekt på mer enn 110 000 MW vindkraft. Det er bare nok til å dekke 1,5 % av verdens elenergiforbruk.

Potensialet er derimot betydelig større, og flere land er i ferd med å bygge ut flere storskala anlegg. Danmark er et av de landene i verden som produserer mest vindkraft – nesten 1/4 av energien danskene bruker kommer fra vind. Land som Spania og Tyskland satser også mer og mer på vind, og er nå oppe i henholdsvis 8 og 7 prosent vindkraft.

Tyskland vil om få år produsere like mye vindkraft som den samlede elproduksjonen fra norske vannkraftverk.

Mye norsk vind
På tross av at vi er et av de landene i Europa som har best forutsetning for å produsere vindkraft, har vi i Norge foreløpig utnyttet dette i svært liten grad. ved inngangen til 2009 produserte vi 0,9 terrawatt-timer (twh) med vindkraft – dette på tross av at norske myndigheter har satt seg et mål om å produsere hele 3 twh vindkraft innen 2010.

Ikke bare uproblematisk
Som med all energiproduksjon har også vindkraft en rekke ulemper. En av dem er de store naturinngrepene vindkraftutbygging medfører.

Det er derfor avgjørende at man lar hensynet til naturområdene rundt veie tungt når man planlegger hvilke områder vindkraftutbyggingen skal foregå i.

De beste områdene for vindmøller er ofte kuperte og lite utbygd, og ligger ofte borte fra allerede eksisterende kraftlinjer. Det betyr at man ikke bare må bruke store naturområder til å sette opp selve vindmøllene, man må også lage infrastrukturen som trengs for både for å drive møllene og transportere energien.

Utbygging av vindmølleanlegg kommer ofte i konflikt med allerede sårbar kystnatur, og har enorm påvirkning på både dyre- og planteartene i området. Den fredede havørna er blant artene som vil kunne forsvinne fra områdene der det anlegges vindmølleparker. Utbygging av kraftlinjer og kabler for å transportere elektrisiteten vil også medføre store inngrep langt utenfor selve vindmølleanleggene.

Vindkraft er viktig
I omleggingen fra fossil til fornybar energi er vind en viktig energikilde med stort potensiale. Skal utbyggingen kalles miljøvennlig i alle ordets betydinger,  krever det imidlertid nøye planlegging der de store inngrepene uitbyggingen medfører tas på alvor, og utbyggingsområdene velges ut deretter.