Advarer mot NVEs vindkraftplan

Naturvernforbundet advarer mot raseringen av natur- og friluftsområder som vil kunne følge av NVEs forslag til rammeplan for vindkraft på land i Norge. – Vi frykter alvorlige konsekvenser for natur, artsmangfold, friluftsliv og naturbaserte næringer, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet leverte i dag sin høringsuttalelse til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forslag til rammeplan for vindkraft på land. Forbundet er sterkt kritisk til hvilke områder NVE har pekt ut som egnet for vindkraft. Naturvernforbundet krever en evaluering av konsekvensene av utbygde vindkraftverk før det gis flere konsesjoner.

– Vi ser at flere av dagens konsesjoner er gitt basert på dårlige og svært mangelfulle konsekvensutredninger, noe som nå fører til en rasering av viktige naturområder. Vi kan ikke fortsette en utbygging av vindkraft i verdifulle og urørte naturområder, sier Lundberg.

Naturødeleggelser og konflikt
Den 1. april i år overleverte NVE sitt forslag til rammeplan for vindkraft på land til Olje- og energidepartementet. Planen identifiserer 13 områder som NVE mener er best egnet for vindkraft på land i Norge. Vindkraftområdene er for det meste lagt i beltet mellom kyst og fjell og dekker over 16 750 kvadratkilometer.

– NVEs forslag til rammeplan vil føre til store konflikter om den blir vedtatt. Planen legger opp til ødeleggelse av store, urørte og verdifulle natur- og friluftsområder. I tillegg kan reindriften bli hardt rammet, sier Ask Lundberg.

Vil ikke skrote planen
Naturvernforbundet har lenge etterlyst en samlet plan for vindkraftutbygging for å sikre at den styres med et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag. Fordi en slik plan har manglet, har en rekke vindkraftanlegg blitt godkjent i sårbare områder på manglende kunnskapsgrunnlag. Naturvernforbundet vil likevel ikke skrote rammeplanen, men ber om omfattende forbedringer.

– Frem til i dag har vi sett en voldsom bit-for-bit utbygging av norsk natur, enten det er med kraftutbygging, veier, hytter, kjøpesentre, gruver eller andre inngrep. På grunn av dette er én av fem arter i Norge utrydningstruet, og urørt natur i Norge blir stadig mer sjelden. Ved å ikke ha en rammeplan for vindkraftutbygging, risikerer vi at dagens utbyggingspraksis fortsetter, står det i Naturvernforbundets uttalelse.

Naturvernforbundet ber om følgende endringer i rammeplanen:
▪ Legg inn flere eksklusjonskriterier som ivaretar naturverdier, friluftslivet og naturbaserte næringer.
▪ Legg vekt på å få til en konfliktdempende prosess ved utbygging av vindkraft.
▪ En vurdering av samlet belastning, og restriksjoner i tråd med vurderingen, må være en del av nasjonal ramme.
▪ Det må innhentes mer kunnskap om naturverdiene i de utpekte vindkraftområdene. Feltarbeidet må utføres av kartleggere med god biologisk kompetanse.
▪ Det må gjøres en evaluering av konsekvensene av de hundre konsesjonene som så langt er gitt, samt nye og langt mer omfattende miljøkartlegginger, før det gis nye konsesjoner, og før iverksetting av Nasjonal ramme.
▪ Hensynet til natur, friluftsliv og naturbaserte næringer må være førende og en hovedprioritet, og NVE må utrede mulige områder for mindre vindkraftanlegg i allerede industrialiserte områder.

– En nasjonal ramme bør i første rekke ivareta samfunnsinteresser som ikke skal overlates til enkelte utbyggerselskaper. Vi forventer at hensyn til natur, friluftsliv og naturbaserte næringer er førende for politikken som vedtas. Til tross for at NVE skriver at de har vektlagt natur- og miljøverdier i utvelgelsen, ser vi at i de utpekte områdene er det store naturområder, ofte med mye urørt og sammenhengende natur. Store naturområder er av avgjørende betydning for både biologisk mangfold og friluftsliv, står det å lese i Naturvernforbundets høringsuttalelse.

Her kan du lese Naturvernforbundets høringsinnspill til Nasjonal ramme for vindkraft på land.