Ba om tid til å vurdere omfattende vindkraftplaner

I et møte med olje- og energiminister Terje Søviknes i dag ba Naturvernforbundet og en rekke andre organisasjoner mer tid til å vurdere konsekvensene av den storstilte vindkraftutbyggingen Regjeringen vil åpne for.

 Pågående og planlagt vindkraftutbygging innebærer naturinngrep med store konsekvenser for naturmangfold, landskap og friluftsliv. Arbeidet med Nasjonal ramme for vindkraft på land bør derfor forlenges, slik at bred involvering av allmene interesser lokalt og regionalt blir mulig, skriver organisasjonene i et brev til olje- og energiminister Søviknes.

Fredag 10. august ministeren Naturvernforbundet, DNT, WWF, NJFF, NOF, Norsk Friluftsliv og Sabima. Atle Hamar fra Klima- og miljødepartementet deltok også på møtet. Organisasjonene roste intensjonene og foreløpig arbeid med nasjonal ramme, men organisasjonene påpekte at tidsplanen er en stor utfordring.

– Vi ba om utsatt høringsfrist for innspill fra lokalt/regionalt hold i organisasjonene, der NVE nå har satt frist 20.9. Vi krever denne fristen utsatt til 31.12. for å kunne sikre bedre lokal involvering og reell medbestemmelse, noe som er særlig viktig for demokratiske organisasjoner med behov for bred debatt internt og god forankring, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

Se også organisasjonenes presentasjon som ble vist på møtet

– Vi ba også om å gi hele arbeidet med nasjonal ramme bedre tid, siden sluttdato per nå er satt til 01.03. Vi mener dette pålegger både direktoratene og oss som organisasjoner i dialoggruppa så knappe tidsfrister at det kan redusere verdien av prosessen og som i verste fall kan svekke sluttresultatet og virke konfliktdrivende, sier Esmark.

I tillegg understreket Naturvernforbundet spesielt at:
▪ Reinens leveområder må sikres gjennom å defineres som harde eksklusjonskriterier
▪ Inngrepsfrie områder (INON) må inn som hardt eksklusjonskriterium (ofte store naturverdier, verdifulle for friluftslivet og ofte overlapp/grenser inn mot andre viktige områder).
▪ Framtidige verneområder bevares for å sikre faglig tilfredsstillende oppfølging av forpliktende miljømål som vi har påtatt oss gjennom konvensjonen for biologisk mangfold (CBD).
▪ Det må arbeides mye mer aktivt for å kartlegge naturer, tette de store kunnskapshullene som prosessen har avdekket og at det må tas særskilte hensyn til kunnskapsmangler på naturverdier.
▪ Det må legges et sterkere fokus på konfliktdemping gjennom aktiv medvirkning, tidlig involvering og tidlig avslag på dårlige prosjekter.

▪ Ny kunnskap må fases inn i det videre arbeidet gjennom fastsatte revisjonsrutiner for hele nasjonal ramme. Dvs dynamisk prosess framover ettersom ny kunnskap kommer, gjerne med revisjoner hvert andre år.

– Vi må forberede oss på at det vil komme mange nye og trolig også kontroversielle vindkraftprosjekter i tiden framover. Derfor er vi svært glade for at vi har mange engasjerte og svært kompetente folk som er gode på sakskomplekset vindkraft i vår organisasjon. Vi er i ferd med å etablere et vindkraftnettverk og landsstyret har vedtatt Davvi og Innvordfjellet som våre to prioriterte vinkraftsaker. Dette engasjementet betyr at Naturvernforbundet er bedre rustet enn noen gang i vindkraftarbeidet, samtidig som vi har en bred og kompetent allianse med andre miljø- og friluftsorganisasjoner å samarbeide med, avslutter Esmark. 

Les brevet der organisasjonene ber om utsatt frist: