Krever stans i anleggsarbeidet ved Øyfjellet

Naturvernforbundet og 10 andre organisasjoner krever at Olje- og energidepartementet (OED) stanser anleggsvirksomheten ved Øyfjellet vindkraftverk for å gi reinen ro i vårflyttingen.

Øyfjellet Wind AS er i gang med anleggsarbeider ved Øyfjellet vindkraftverk i Nordland, men anlegget ligger midt i flyttveien til reinen i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Nå er vårflyttinga i gang og reinen er i bevegelse, men anleggsvirksomheten forstyrrer reinsdyrene, og reinen skifter retninger og spres av forstyrrelsene. Det haster med å få arbeidsro for å få flyttet dem på en trygg måte.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bestemt at Øyfjellet Wind AS ikke skal gjennomføre anleggsarbeid i vindkraftverket under vårflyttingen uten skriftlig samtykke fra reinbeitedistriktet. Imidlertid har utbyggeren klaget dette vedtaket til OED, og OED har foreløpig sagt at anleggsarbeidet kan fortsette inntil departementet har behandlet klagen.

Dette er ikke akseptabelt, da reinen er i bevegelse nå, og allerede forstyrres av arbeidene. I et brev til statsministeren, olje- og energiministeren og landbruks- og matministeren krever vi at anleggsarbeidene stanses umiddelbart for at rettighetene for reindrift ved Øyfjellet vindkraftverk skal bli respektert, slik vilkårene i konsesjonen la opp til.

– Vi forventer at vår statsminister og Olje og energiministeren viser respekt for internasjonale avtaler om urfolks rettigheter som Norge har ratifisert og gjort folkerettslig bindende, skriver organisasjonene i brevet.

Les brevet her.