Vindkraft i trekkfuglenes motorvei

Miljøorganisasjonene står i samlet front for naturen på Siragrunnen. Her midt i knutepunktet på fuglenes motorvei på vei fra sør til nord, i en oase i havet med rev, tareskog oppvekstområder for fisk og et mylder av liv uten like, ønsker Havgul Clean Energy å plassere et vindkraftanlegg. Et verre sted for et vindkraftanlegg finnes knapt i Norge.

Langs norskekysten fra Jæren til Nordkapp, på Svalbard, Grønland og Frans Josefs land, lander det hver vår et stort antall fugler som har tatt den lange veien fra sydlige strøk til våre nordlige områder. Om høsten legger de ut på vingene sørover igjen.

Trekkfuglenes motorvei går over Lista og Siragrunnen uti sjøen, lengst sør i Norge. Året rundt flyr hundretusener av fugl i en smal korridor over Siragrunnen. Alle ringgås som hekker på Svalbard passerer akkurat her.

Det samme gjør lomvi, vipe, makrellterne, krykkje, brushane og en rekke andre fugler som er truet av utryddelse, i tillegg til de fleste kjente og kjære fugleartene i Norge.

På olje- og energiministerens sitt bord

Om kort tid skal Olje- og energiminister Tord Lien ta stilling til om det skal bygges vindturbiner på Siragrunnen, mellom Lista og Jæren, midt i fuglenes viktigste trekkrute. Sier han ja, vil fugler som flyr fra Vest-Afrika over Nordsjølandene om få år møte svære vindturbiner som sperrer trekkruta deres.  Dette vil gi store negative konsekvenser for fuglelivet, ikke bare på Lista, men langt utenfor Norges grenser. 

Alle faginstanser advarer mot utbygging på Siragrunnen på grunn av de store konfliktene med natur, fiske, og friluftsliv. Men utbygger bagatelliserer konsekvensene og sier fuglelivet ikke vil ta skade. Det skal settes i verk avbøtende tiltak. Men effekten av de avbøtende tiltakene vil ha svært begrenset effekt for de fleste fuglene.

Trusler mot livet i havet 

I tillegg til konfliktene med trekkfugl er det store konflikter med fisk, hummer og sjøpattedyr som lever i sjøen. Det skal sprenges ut og etableres store fundament på sjøbunnen for vindturbinene. Siragrunnen har historisk sett vært viktig både for bestanden av makrell og norsk vårgytende sild. Norges Fiskarlag har derfor gått mot planene, de frykter enkelte fiskere må oppgi sitt levebrød som en følge av utbyggingen, og fordi utbyggingen vil få konsekvenser for fiskebestandene i store områder.

Siragrunnen er i tillegg et nasjonalt verdifullt natur- og kystkulturlandskap, med rike opplevelseskvaliteter. En utbygging her vil derfor også påvirke friluftslivet langs kysten.

Spesielt stor konflikt 

Arbeidsplasser og teknologiutvikling blir brukt som argumenter for å bygge ut Siragrunnen. 15 havområder har blitt utredet for offshore vindkraftanlegg langs hele norskekysten, få av dem er like konfliktfylte som Siragrunnen. Virkeligheten er at det er mulig å tilrettelegge for arbeidsplasser og ny eksportindustri, uten å velge det mest konfliktfylte alternativet som Siragrunnen er. NVE er i sitt avslag til planene også kritiske til mulighetene for teknologiutvikling knyttet til utbyggingen på Siragrunnen. Vi mener planene om offshore vindkraft på Siragrunnen kan sette hele offshore vindkraftsatsingen i et svært dårlig lys.

Klima og natur – ja takk, begge deler

Ønsker vi å redde klimaet, må vi satse på prosjekter som ikke fører til at vi øker presset på arter som allerede er truet av utryddelse. Utover å øke sin fornybarandel kraftig ved å satse på energieffektivisering, kan Norge nå sine klimamål gjennom mindre konfliktfylte prosjekter. Det er på tide å sørge for at de mest kontroversielle vindkraftutbyggingene, slik Siragrunnen er, stanses.

Norges vassdrags- og energidirektorat har anbefalt Olje- og energiministeren å si nei til vindkraftverket på Siragrunnen. Norsk Ornitologisk Forening, WWF, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (Sabima), Den Norske Turistforening (DNT) og Naturvernforbundet håper han lytter til det rådet. Vi har sammen med en rekke andre bedt om at fuglene spares og at vindkraftplanen skrinlegges. Vi har et internasjonalt ansvar for å sikre fuglene en trygg flyrute i Norge til og fra våre nordlige områder. 

​Lars Haltbrekken Naturvernforbundet
Nina Jensen, WWF
Christian Steel, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold
Nils Øveraas, Den Norske Turistforening
Kjetil Solbakken, Norsk Ornitologisk forening