Vindkraft kan ødelegge viktige fugletrekk

Midt i viktige fugletrekk i Sogn og Fjordane er det gitt tillatelse til fem store vindkraftverk. – Om alle disse vindkraftanleggene bygges, vil det ramme store deler av fugletrekket langs kysten av Sogn og Fjordane. Det kan få alvorlige konsekvenser for fuglebestander som allerede er i nedgang, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Fem natur- og miljøorganisasjoner sto bak kravene som i går ble presentert for Klima- og miljødepartementet. Organisasjonene ber klima- og miljøminister Ola Elvestuen gripe inn og hindre naturødeleggelser ved fem godkjente vindkraftverk i fylket; Bremangerlandet, Guleslettene, Okla, Lutelandet og Hennøy.

– Vindkraftverkene er godkjent uten tilstrekkelig kunnskap om hvordan fugletrekk og naturmangfoldet vil bli påvirket, sier Jon Anders Stavang, leder i Naturvernforbundet i Flora. – Nå i sommer er det kommet nye overvåkningsdata fra Norsk institutt for naturforskning, som viser at flere viktige fugletrekk langs kysten faktisk går rett gjennom de planlagte vindkraftverkene.

Bryter med faglige råd
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening, Forum for natur og friluftsliv, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Den norske turistforening står sammen i denne saken. Organisasjonene krever nå at Regjeringen følger retningslinjene for lokalisering av vindkraft, hvor det står at «viktige høst- og vårtrekk skal tas med i betraktning». Videre skriver Miljødirektoratet i faggrunnlaget for fugl i Nasjonal ramme for vindkraft at vindkraftutbygging ikke bør tillates «når utbygging i artens leveområder vil ha avgjørende betydning for artens bestandsutvikling, for viktige økologiske funksjonsområder eller sentrale knutepunkt for fugletrekk».

– Disse vindkraftverkene er plassert midt i svært viktige fugletrekk. Det er et brudd med retningslinjene, miljøfaglige råd og bestemmelser i naturmangfoldloven. I tillegg skaper disse sakene stor lokal motstand og konflikt, sier Kjetil Solbakken, generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening.

Fuglebestander i fritt fall
Mange fuglebestander er i fritt fall på grunn av ødeleggelse av habitat, matmangel og spredning av plast. Bygging av vindkraftverk kommer i som en tilleggsbelastning for flere arter. Blant fuglene som trekker gjennom de aktuelle områdene er det registret flere rødlistearter som sædgås, storspove og stjertand. Også lokale bestander av hubro vil bli rammet.

– Nå får vi en storstilt vindkraftutbygging som ikke tar hensyn til den samlede virkningen på fugl. Hvorfor brukes ikke naturmangfoldloven? Hvor er Klima- og miljødepartementet i håndteringen av vindkraftverk i norsk natur? Har Olje- og energidepartementet kuppet norsk naturforvaltning gjennom å forvalte energiloven? spør Ask Lundberg.


Natur- og miljøorganisasjonene la frem saken for Klima- og miljødepartementet 24. september. Fra venstre: Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet, Nicolas J. I. Rodriguez, naturvernansvarlig i Den norske Turistforening, Jon Anders Stavang, Naturvernforbundet i Flora, Atle Hamar, statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Kjetil Solbakken, generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening, Ove Myklebust, Lutelandet, Elisabeth Dahle, Forum for natur og friluftsliv, og Jørund Nygård, Bremangerlandet.

Les også: Natur- og friluftsorganisasjonenes krav til NVE og OED