Vindkraftsaker i Naturvernforbundet

En rekke vindkraftutbygginger planlegges eller pågår i nesten alle fylker i Norge. Naturvernforbundet har fylkes- og lokallag som gjennom mange år har engasjert seg for å forsøke å stanse naturødeleggende vindkraftutbygginger.

Fra markering ved Innvordfjellet 25. august 2018. Foto: Hallgeir Opdal.

En rekke vindkraftutbygginger planlegges eller pågår i nesten alle fylker i Norge. Naturvernforbundet har fylkes- og lokallag som gjennom mange år har engasjert seg for å forsøke å stanse naturødeleggende vindkraftutbygginger.

Her er en kort oppsummering av en rekke vindkraftutbygginger som Naturvernforbundet lokalt og nasjonalt arbeider med. Lista er ikke komplett, og oppdateres etterhvert som vi får informasjon. Det er i stor grad lokal- og fylkeslag som prioriterer hvilke saker og temaer de jobber med i sine områder. En oversikt over våre fylkes- og lokallag finner du her.

I tillegg til alle lokale saker arbeider Naturvernforbundet nasjonalt for endringer i energipolitikken, slik at vi unngår at vann- og vindkraftutbygginger ødelegger for arter, naturmangfold, friluftsliv og samisk reindrift. Les mer om Naturvernforbundets vindkraft politikk og arbeid her. Naturvernforbundet er en stor organisasjon som har en sterk stemme i nasjonale politiske prosesser. Vi jobber med å påvirke politikere på Stortinget og i Regjeringen, og krever at konsesjonssystemet for vindkraft må endres kraftig for å stoppe de store naturødeleggelsene vi ser i hele Norge. Vi jobber særlig aktivt opp mot byråkratiet, inkludert Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Miljødirektoratet, med møter, brev, klager og innspill. Vi jobber politisk opp mot Regjeringen, særlig Olje- og energidepartementet, og mot Stortinget og politiske partier, og vi løfter vindkraftsaken i møter og komitéhøringer. I tillegg jobber vi aktivt med alle typer media.

Datoene i filnavnene er skrevet som år-måned-dag, dvs at «200605» betyr 5. juni 2020.

Nasjonalt

Vi samarbeider med flere andre organisasjoner om å påvirke nasjonal vindkraftpolitikk. Her er noen av våre viktigste innspill og brev fra den siste tiden:

Finnmark

Davvi

Arbeidet mot vindkraftverk ved Laksefjordvidda i Finnmark (Davvi) er prioritert av Naturvernforbundets landsmøte som en hovedsak for Naturvernforbundet. Ved Laksefjordvidda, i fjellandet bak samenes hellige fjell Rastigaissa, har Grenselandet AS planer om å plassere over 200 vindturbiner i Norges nest største inngrepsfrie område. Konsekvensene vil bli dramatiske, både for natur og reindrift.

Grenselandet AS har sendt konsesjonssøknad. Sommeren 2021 har Olje- og energidepartementet gitt beskjed til NVE om at de kan begynne å behandle noen søknader igjen etter den lange pausen i søknadsbehandlinger som har vært siden våren 2019, og det ser ut til at Davvi er en av disse. I så fall vil sannsynligvis søknaden bli tatt til behandling i høst.

Naturvernforbundet vil fortsette arbeidet med å overbevise kommunene og forvaltningen om at et vindkraftverk ved Laksefjordvidda er en særdeles dårlig idé.

Davvi i media:

Dokumenter:

Nordland

Andmyran

Det foreslåtte vindkraftanlegget på Andmyran på Andøya i Nordland fikk opprinnelig konsesjon i 2006. Det skulle bygges i et myrlandskap som regnes som unikt i global sammenheng, og er foreslått vernet. Utbygger fikk forlenget fristen for oppstart av prosjektet, men vi klaget dette inn til Olje- og energidepartementet, og klagen vår ble tatt til følge i mars 2020, slik at søknaden ble avslått. Vi hadde flere møter med departementet om Andmyran, og vi tror aktiviteten fra oss og våre samarbeidspartnere var avgjørende. Nå har utbygger trukket seg ut, og det ser ut til at saken er vunnet!

Andmyran i media:

Dokumenter:

Øyfjellet

Øyfjellet har konsesjon, men i konsesjonen er det et vilkår om å finne enighet med reindrifta innen 10. mars 2019. MTA-planen ble godkjent i desember 2019, og utbyggingen er i gang, til tross for at det ikke er noen enighet med reindrifta. For vårflyttinga av reinen har dette vært svært problematisk.

Det har vært mye kritikk mot mangelfull kartlegging av naturverdier. I mange utbyggingssaker ser vi at mangelfull utredning av naturverdier, ofte gjort på oppdrag fra utbygger, fører til at områder bygges ned uten at vi vet hvilke verdier vi mister. I Øyfjellet tyder mye på at det er truede naturtyper og arter i utbyggingsområdet.

Øyfjellet i media:

Dokumenter:

Sjonfjellet

Freyr AS planlegger vindkraftverk på Sjonfjellet, og Naturvernforbundet lokalt er sterkt engasjert mot utbyggingen. Laupen og Sjonfjellet er registrert som vår- og sommerbeite for Hestmann Strandtind Reinbeitedistrikt (NordlandsAtlas reindrift), det er et vakkert friluftsområde, og det er registrert både utvalgte naturtyper og truede arter i området. For øyeblikket holder utbyggeren på å sette opp vindmålermaster for å undersøke vindhastigheten i området nærmere, og Naturvernforbundet i Rana og Omegn har klaget på tillatelsen til denne.

Sjonfjellet i media:

Dokumenter:

Kalvvatnan

Kalvvatnan vindkraftanlegg, med 72 vindturbiner, var planlagt i Kalvvatnan på grensa mellom Nord-Trøndelag og Nordland. Det ville gitt store naturødeleggelser, og området er i tillegg viktig for sørsamisk reindrift. Naturvernforbundet og det samiske miljøet jobbet lenge både lokalt og opp mot myndighetene for å hindre utbyggingen, og heldigvis bestemte Olje- og energidepartementet å ta klagene våre til følge. Det betyr at reindrifta og naturen i Kalvvatnan får være i fred!

Kalvvatnan i media:

Dokumenter:

Trøndelag

Sørmarkfjellet

Landsstyret i Naturvernforbundet har vedtatt å prioritere kampen mot vindkraft i Innvordfjellet og Sørmarkfjellet i Flatanger. Vedtaket er begrunnet i en sterk samla belastning i området og konsekvenser for naturmangfold (spesielt hubro) i et inngrepsfritt naturområde. 

På Sørmarkfjellet har TrønderEnergi konsesjon, og byggingen har startet, til tross for store protester.

Dokumenter:

Innvordfjellet

Innvordfjellet ligger like ved Sørmarkfjellet, og konsesjonen ble gitt i 2018. Bygging er ikke påbegynt, og MTA-planen er ikke sendt inn. Zephyr har søkt om utsatt frist for idriftsettelse til 2023, som NVE avslo i juli 2020. Zephyr klaget inn avgjørelsen til Olje- og energidepartementet, som nå må ta en endelig avgjørelse. Naturvernforbundet var i januar 2021 i møte med OED for å argumentere for at avslaget må opprettholdes. På møtet stilte vi sammen med Norsk Ornitologisk Forening, Forum for Natur of Friluftsliv og Folkeaksjonen mot vindkraft i Namdalen.

Innvordfjellet i media:

Dokumenter:

Møre og Romsdal

Havsul 1

Havsul 1 er et foreslått havvindanlegg som var planlagt midt i fugletrekk og matsøk for sjøfugl fra Runde. Heldigvis sa OED nei til utsatt frist for anlegget, som dermed etter all sannsynlighet ikke blir bygget! Dette er en seier for naturen og sjøfuglene.

Smøla

Driftstillatelsen til Smøla vindkraftverk har blitt forlenget av NVE, uten høring. Vi mener at det har blitt begått saksbehandlingsfeil og at det burde vært sendt ut på åpen høring, samt vurdert opp mot naturmangfoldloven.

Vestland

Guleslettene

Guleslettene vindkraftverk har fått konsesjon, men trengte forundersøkelser for fugletrekk før utbygging i det vestlige planområdet. Naturvernforbundet har reagert sterkt på at et stort fugletrekk ble registrert i disse forundersøkelsene, uten at det fikk konsekvenser for utbyggingen.

Dokumenter:

Bremangerlandet

Ligger i samme fugletrekk-område som Guleslettene (og Okla, Lutelandet og Hennøy). Dette ble ikke godt nok utredet før konsesjon ble gitt, og heller ikke klimautslipp fra myr eller flaggermus ble utredet godt nok. Derfor mener Naturvernforbundet og flere andre organisasjoner at konsesjonsen er ugyldig, og krever at OED omgjør konsesjonen.

Utbygger har sendt inn MTA-plan til NVE, men kommunen har ikke gitt dispensasjon fra LNF-reguleringen av området. Per nå har OED avslått å gi statlig reguleringsplan, og sendt saken tilbake til kommunen.

Rogaland

Siragrunnen

Siragrunnen er et av de viktigste områdene for trekkfugler som kommer til Norge hvert eneste år. Et vindkraftanlegg her kunne fått store negative konsekvenser, men heldigvis klarte Naturvernforbundet i samarbeid med andre organisasjoner å få stoppet utbygging av et kystnært havvind-anlegg her. En viktig seier for naturen!

Dokumenter:

Innlandet

Songkjølen/Engerfjellet

Lokallaget i Nes har jobbet med Songkjølen/Engerfjellet i Nord-Odal fra det ble kjent i 2012 til dags dato. Konsesjon ble gitt i 2014, investeringsbeslutning ble tatt i mai i år. Hogst er i gang. Kommunestyret i Nord-Odal stemte mot utbygging i 2013 og så (etter en valgkamp helt uten vindkraftdiskusjoner) ja i 2016. I området er det veldig kupert terreng med mange myrer og mye fin gammelskog. Sannsynligvis er det relativ stor fare for ising og iskast pga. store vassdrag i nærheten.

Kontaktperson: Karin Irene Olsen, Naturvernforbundet i Nes, tlf: 63 90 93 90, kio.vet.br@gmail.com

Songkjølen i media:

Dokumenter:

Agder

Buheii

Ved Buheii i Agder pågår det anleggsarbeid. Mye av det har blitt gjort midt i hekketida for fugl. Det er bekymringer for at anleggsarbeidene har vært nærme et ørnereir, men NVE har gitt tillatelse til å fortsette arbeidet. Kommunen har sagt nei til anleggsveien, så det er usikkert hva som skjer videre, men turbinene er på vei opp. Fylkeslaget i Agder følger saken tett.

Bergeheia

Bergeheia ligger på grensen mellom Rogaland og Agder. Prosjektet er i startfasen, og forhåndsmelding er sendt ut. Fylkeslaget i Agder er engasjert for å stoppe prosjektet, og samarbeider med Rogaland og et stort nettverk.

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.07.2021