Du er her:

 Fra markering ved Innvordfjellet 25. august 2018. Foto: Hallgeir Opdal

Fra markering ved Innvordfjellet 25. august 2018. Foto: Hallgeir Opdal.

Vindkraftsaker i Naturvernforbundet

En rekke vindkraftutbygginger planlegges eller pågår i nesten alle fylker i Norge. Naturvernforbundet har fylkes- og lokallag som gjennom mange år har engasjert seg for å forsøke å stanse naturødeleggende vindkraftutbygginger.

Her er en kort oppsummering av en rekke vindkraftutbygginger som Naturvernforbundet lokalt og nasjonalt arbeider med. Lista er ikke komplett, og oppdateres etterhvert som vi får informasjon. Det er i stor grad lokal- og fylkeslag som prioriterer hvilke saker og temaer de jobber med i sine områder. En oversikt over våre fylkes- og lokallag finner du her.

I tillegg til alle lokale saker arbeider Naturvernforbundet nasjonalt for endringer i energipolitikken, slik at vi unngår at vann- og vindkraftutbygginger ødelegger for arter, naturmangfold, friluftsliv og samisk reindrift. Les mer om Naturvernforbundets vindkraft politikk og arbeid her. Naturvernforbundet er en stor organisasjon som har en sterk stemme i nasjonale politiske prosesser. Vi jobber med å påvirke politikere på Stortinget og i Regjeringen, og krever at konsesjonssystemet for vindkraft må endres kraftig for å stoppe de store naturødeleggelsene vi ser i hele Norge. Vi jobber særlig aktivt opp mot byråkratiet, inkludert Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Miljødirektoratet, med møter, brev, klager og innspill. Vi jobber politisk opp mot Regjeringen, særlig Olje- og energidepartementet, og mot Stortinget og politiske partier, og vi løfter vindkraftsaken i møter og komitéhøringer. I tillegg jobber vi aktivt med alle typer media.

Datoene i filnavnene er skrevet som år-måned-dag, dvs at "200605" betyr 5. juni 2020.

Nasjonalt

Vi samarbeider med flere andre organisasjoner om å påvirke nasjonal vindkraftpolitikk. Her er noen av våre viktigste innspill og brev fra den siste tiden:

2021

210712 - Brev til NVE - Vindkraft Konsesjonsbehandling felles

210126 - Brev til statsråder om kartlegginger

2020

201012 - Brev til OED - Naturmangfoldloven må brukes i gjennomgang av vindkraftverk

201007 Felles høringsinnspill - Stortingsmelding vindkraft

201009 Høringsinnspill Naturvernforbundet - Stortingsmelding vindkraft

200910 Brev til OED - Ikke gi utsatt frist for vindkraftverk

200317 Skriftlig innspill til OED - Konsesjonssystemet for vindkraft

200203 Brev til OED - Innspill til vindkraftkonsesjoner

200203 Brev til NVE - Slitasje og mikroplast fra vindturbiner

2019

191124 Brev til OED - Innspill til endringer i konsesjonssystemet for vindkraft

191124 Vedlegg til brev OED - Innspill til endringer i konsesjonssystemet for vindkraft

191101 Høring på havvind - åpning av områder og energiforskrift

190930 Høringsuttalelse - Nasjonal ramme for vindkraft

190628 Brev til OED - Krever gjennomgang vindkraftkonsesjoner

Utvalgte mediesaker (nasjonalt)

Uvettig satsing på havvind gagner verken natur eller klima (NRK Ytring)

Miljømyndighetene må få mer makt i vindkraftsaker (Aftenposten)

Flere organisasjoner går ut mot vindkraftutbygging (Nationen)

Tiden for de store vindkraftutbyggingene er over (VG)

Pressemelding om stortingsmelding for vindkraft på land (Naturvernforbundet)

Karbonlagring i natur er et argument for å stoppe vindkraftutbygginger, mener naturvernere (Aftenposten)

Vindkraftutbygging i urørt natur kan ha negativ klimaeffekt (NRK)

Miljø- og friluftslivsorganisasjonar krev å bli høyrde om vindkraft

Hvor mye urørt natur tar vindkrafta? (Harvest)

Nei, NHO – naturen skal ikke ofres

Naturvernforbundet: – Risikerer at vindkraftutbyggingen fortsetter planløst og uhemmet

Krever gjennomgang av vindkraftkonsesjoner

Vindkraftdebatten: – Nei til hat, ja til saklighet

 

Finnmark

Davvi

Arbeidet mot vindkraftverk ved Laksefjordvidda i Finnmark (Davvi) er prioritert av Naturvernforbundets landsmøte som en hovedsak for Naturvernforbundet. Ved Laksefjordvidda, i fjellandet bak samenes hellige fjell Rastigaissa, har Grenselandet AS planer om å plassere over 200 vindturbiner i Norges nest største inngrepsfrie område. Konsekvensene vil bli dramatiske, både for natur og reindrift.

Naturvernforbundet har en egen temaside om Davvi.

Grenselandet AS har sendt konsesjonssøknad. Sommeren 2021 har Olje- og energidepartementet gitt beskjed til NVE om at de kan begynne å behandle noen søknader igjen etter den lange pausen i søknadsbehandlinger som har vært siden våren 2019, og det ser ut til at Davvi er en av disse. I så fall vil sannsynligvis søknaden bli tatt til behandling i høst.

Naturvernforbundet vil fortsette arbeidet med å overbevise kommunene og forvaltningen om at et vindkraftverk ved Laksefjordvidda er en særdeles dårlig idé.

Davvi i media:

Kronikk: Grunnløse naturinngrep

Kronikk: -Det blir aldri vindkraft ved Rásttigáisá

Kronikk: Ingen vindindustri i reinens leveområder

Dokumenter:

200917 - Davvi - Nytt brev til NVE

200412 Davvi - Brev til NVE - Davvi må stoppes

200224 Davvi - Brev til St1

 

Nordland

Andmyran

Det foreslåtte vindkraftanlegget på Andmyran på Andøya i Nordland fikk opprinnelig konsesjon i 2006. Det skulle bygges i et myrlandskap som regnes som unikt i global sammenheng, og er foreslått vernet. Utbygger fikk forlenget fristen for oppstart av prosjektet, men vi klaget dette inn til Olje- og energidepartementet, og klagen vår ble tatt til følge i mars 2020, slik at søknaden ble avslått. Vi hadde flere møter med departementet om Andmyran, og vi tror aktiviteten fra oss og våre samarbeidspartnere var avgjørende. Nå har utbygger trukket seg ut, og det ser ut til at saken er vunnet!

Andmyran i media:
Vindkraft i myra (Harvest Magazine)
Andmyran vindpark fikk nei fra Regjeringen (NRK)

Dokumenter:

200326 Andmyran - Høringsinnspill - Nettledning

190919 Andmyran - Klage på innvilgelse av utsatt frist

Øyfjellet

Øyfjellet har konsesjon, men i konsesjonen er det et vilkår om å finne enighet med reindrifta innen 10. mars 2019. MTA-planen ble godkjent i desember 2019, og utbyggingen er i gang, til tross for at det ikke er noen enighet med reindrifta. For vårflyttinga av reinen har dette vært svært problematisk.

Det har vært mye kritikk mot mangelfull kartlegging av naturverdier. I mange utbyggingssaker ser vi at mangelfull utredning av naturverdier, ofte gjort på oppdrag fra utbygger, fører til at områder bygges ned uten at vi vet hvilke verdier vi mister. I Øyfjellet tyder mye på at det er truede naturtyper og arter i utbyggingsområdet.

Øyfjellet i media:
Kneblet samisk nasjonalhelt for å vise motstand mot vindkraft (NRK, 8. mai 2020)
Nær 60 rein har blitt igjen ved omstridt vindkraftområde – frykter kalvingen vil ende tragisk (NRK, 8. mai 2020)
Mener reindrift ofres for Norges største vindkraftverk (NRK, 28. april 2020)

Dokumenter:

200420 Øyfjellet - Stans anleggsarbeidet i reindriftens vårflytting

Sjonfjellet

Freyr AS planlegger vindkraftverk på Sjonfjellet, og Naturvernforbundet lokalt er sterkt engasjert mot utbyggingen. Laupen og Sjonfjellet er registrert som vår- og sommerbeite for Hestmann Strandtind Reinbeitedistrikt (NordlandsAtlas reindrift), det er et vakkert friluftsområde, og det er registrert både utvalgte naturtyper og truede arter i området. For øyeblikket holder utbyggeren på å sette opp vindmålermaster for å undersøke vindhastigheten i området nærmere, og Naturvernforbundet i Rana og Omegn har klaget på tillatelsen til denne.

Sjonfjellet i media:

Naturvernforbundet har klagd inn Rana kommunes avgjørelse om å sette opp vindmålermast (Rana.no)

Dokumenter:

200617 Sjonfjellet - Klage på oppføring av vindmålermast

Kalvvatnan

Kalvvatnan vindkraftanlegg, med 72 vindturbiner, var planlagt i Kalvvatnan på grensa mellom Nord-Trøndelag og Nordland. Det ville gitt store naturødeleggelser, og området er i tillegg viktig for sørsamisk reindrift. Naturvernforbundet og det samiske miljøet jobbet lenge både lokalt og opp mot myndighetene for å hindre utbyggingen, og heldigvis bestemte Olje- og energidepartementet å ta klagene våre til følge. Det betyr at reindrifta og naturen i Kalvvatnan får være i fred!

Kalvvatnan i media:

Kalvvatnan er reddet (pressemelding Naturvernforbundet)

Får ikke etablere vindkraftverk ved Kalvvatnan (NRK Trøndelag, 11.11.16)

Dokumenter:

140901 Kalvvatnan - Klage til OED

 

Trøndelag

Sørmarkfjellet

Landsstyret i Naturvernforbundet har vedtatt å prioritere kampen mot vindkraft i Innvordfjellet og Sørmarkfjellet i Flatanger. Vedtaket er begrunnet i en sterk samla belastning i området og konsekvenser for naturmangfold (spesielt hubro) i et inngrepsfritt naturområde. 

På Sørmarkfjellet har TrønderEnergi konsesjon, og byggingen har startet, til tross for store protester.

Naturvernforbundet har en egen temaside for Sørmarkfjellet og Innvordfjellet.

Dokumenter:

190529 Sørmarkfjellet - Brev til NVE - Krever stans i arbeidene

190502 Sørmarkfjellet - Brev til Trønderenergi - krever innsyn i rapport om hubro

190424 Sørmarkfjellet - Brev til OED - Stans utbygging pga hubro

Innvordfjellet

Innvordfjellet ligger like ved Sørmarkfjellet, og konsesjonen ble gitt i 2018. Bygging er ikke påbegynt, og MTA-planen er ikke sendt inn. Zephyr har søkt om utsatt frist for idriftsettelse til 2023, som NVE avslo i juli 2020. Zephyr klaget inn avgjørelsen til Olje- og energidepartementet, som nå må ta en endelig avgjørelse. Naturvernforbundet var i januar 2021 i møte med OED for å argumentere for at avslaget må opprettholdes. På møtet stilte vi sammen med Norsk Ornitologisk Forening, Forum for Natur of Friluftsliv og Folkeaksjonen mot vindkraft i Namdalen.

Naturvernforbundet har en egen temaside for Sørmarkfjellet og Innvordfjellet.

Innvordfjellet i media:

Vi skal vinne kampen om Innvordfjellet (Midtnorsk Debatt, 16.10.20)

Viktige steinalderfunn i omstridt vindkraftområde (NRK.no, 22.06.20)

Ber Viken trekke seg fra vindkraftverk i hubro-område (NRK.no, 26.02.20)

Vil Namsos kommune bygge ned Innvordfjellet på gammel kunnskap? (Namdalsavisa, 31.02.20)

Dokumenter:

210126- Innvordfjellet - Brev til OED

Spar Innvordfjellet (Landsstyreuttalelse 2020)

200221 Innvordfjellet - Høringsuttalelse på søknad om utsatt frist

200221 Innvordfjellet - Brev til Viken fylkeskommune

190322 Innvordfjellet - Klage til Sivilombudsmannen

190219 Innvordfjellet - Brev til OED - Krever omgjørelse av vedtak

190102 Innvordfjellet - Brev til kommunerevisjonen

 

Møre og Romsdal

Havsul 1

Havsul 1 er et foreslått havvindanlegg som var planlagt midt i fugletrekk og matsøk for sjøfugl fra Runde. Heldigvis sa OED nei til utsatt frist for anlegget, som dermed etter all sannsynlighet ikke blir bygget! Dette er en seier for naturen og sjøfuglene.

200430 Havsul 1 - Klage til OED - Innvilgelse av utsatt frist

Smøla

Driftstillatelsen til Smøla vindkraftverk har blitt forlenget av NVE, uten høring. Vi mener at det har blitt begått saksbehandlingsfeil og at det burde vært sendt ut på åpen høring, samt vurdert opp mot naturmangfoldloven.

261120 Smøla - Brev til OED - Krav om omgjøring av forlengelse

 

Vestland

Guleslettene

Guleslettene vindkraftverk har fått konsesjon, men trengte forundersøkelser for fugletrekk før utbygging i det vestlige planområdet. Naturvernforbundet har reagert sterkt på at et stort fugletrekk ble registrert i disse forundersøkelsene, uten at det fikk konsekvenser for utbyggingen.

Dokumenter:

191004 Guleslettene - Klage på godkjenning av forundersøkelser

Bremangerlandet

Ligger i samme fugletrekk-område som Guleslettene (og Okla, Lutelandet og Hennøy). Dette ble ikke godt nok utredet før konsesjon ble gitt, og heller ikke klimautslipp fra myr eller flaggermus ble utredet godt nok. Derfor mener Naturvernforbundet og flere andre organisasjoner at konsesjonsen er ugyldig, og krever at OED omgjør konsesjonen.

Utbygger har sendt inn MTA-plan til NVE, men kommunen har ikke gitt dispensasjon fra LNF-reguleringen av området. Per nå har OED avslått å gi statlig reguleringsplan, og sendt saken tilbake til kommunen.

201007 - Juridisk vurdering av gyldigheten til Bremangerlandet vindkraftverk

201013_Omgjøringsanmodning_bremangerlandet_vindkraftverk

Vindkraftkonsesjonen på Bremangerlandet må trekkes tilbake

Rogaland

Siragrunnen

Siragrunnen er et av de viktigste områdene for trekkfugler som kommer til Norge hvert eneste år. Et vindkraftanlegg her kunne fått store negative konsekvenser, men heldigvis klarte Naturvernforbundet i samarbeid med andre organisasjoner å få stoppet utbygging av et kystnært havvind-anlegg her. En viktig seier for naturen!

Se Naturvernforbundets temaside om Siragrunnen her

Dokumenter:

151221 Siragrunnen - Innspill til klagebehandling

130210 Siragrunnen - høringsuttalelse

 

Innlandet

Songkjølen/Engerfjellet

Lokallaget i Nes har jobbet med Songkjølen/Engerfjellet i Nord-Odal fra det ble kjent i 2012 til dags dato. Konsesjon ble gitt i 2014, investeringsbeslutning ble tatt i mai i år. Hogst er i gang. Kommunestyret i Nord-Odal stemte mot utbygging i 2013 og så (etter en valgkamp helt uten vindkraftdiskusjoner) ja i 2016. I området er det veldig kupert terreng med mange myrer og mye fin gammelskog. Sannsynligvis er det relativ stor fare for ising og iskast pga. store vassdrag i nærheten.

Kontaktperson: Karin Irene Olsen, Naturvernforbundet i Nes, tlf: 63 90 93 90, kio.vet.br@gmail.com

Songkjølen i media:

Overrasket over Akershus Energis storsatsing på vindkraft (Raumnes, 23.05.20)

Leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken intervjuet om Songkjølen (Raumnes, 05.12.15)

Naturvernforbundet i Nes spør politikerne om deres syn på vindkraft (Raumnes, 05.09.15)

Dokumenter:

140220 Songkjølen - Klage på konsesjon

131101 Songkjølen - Høringsuttalelse og brev til fylkeskommunen

120611 Songkjølen - Høringsuttalelse utredningsprogram

 

Agder

Buheii

Ved Buheii i Agder pågår det anleggsarbeid. Mye av det har blitt gjort midt i hekketida for fugl. Det er bekymringer for at anleggsarbeidene har vært nærme et ørnereir, men NVE har gitt tillatelse til å fortsette arbeidet. Kommunen har sagt nei til anleggsveien, så det er usikkert hva som skjer videre, men turbinene er på vei opp. Fylkeslaget i Agder følger saken tett.

200415 Buheii - Brev til NVE - Krever stans i anleggsarbeidet

Bergeheia

Bergeheia ligger på grensen mellom Rogaland og Agder. Prosjektet er i startfasen, og forhåndsmelding er sendt ut. Fylkeslaget i Agder er engasjert for å stoppe prosjektet, og samarbeider med Rogaland og et stort nettverk.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.07.2021